מה זה w 8eci

טופס w 8eci הוא מסמך הצהרה שאדם שאינו רשום כתושב ארה"ב או כאזרח אמריקאי, נדרש למלא ולהגיש ל- IRS (רשות המיסים בארה"ב) על מנת לתבוע את קבלתו של פטור מניכוי מס במקור על הכנסותיו השוטפות מריבית, דיבידנדים, דמי שכירות מנדל"ן אמריקאי, תמלוגים או כל הכנסה אחרת המיוצרות בשטחי ארצות הברית, שהיא קבועה או מזדמנת. על האופן שבו הדבר מתאפשר ותנאי הסף לקבלת הפטור, במדריך שלהלן.

 

מהו טופס W 8ECI?

טופס w-8eci הוא טופס מרשות המיסים האמריקאית המאשר את בקשתו של תושב זר או משקיע זר בארה"ב לקבלת פטור מניכוי מס במקור, על סוגים מסוימים של הכנסות עסקיות או מסחריות, המיוצרות בתחומי ארה"ב.

 

על הנסיבות שבהן מתעורר הצורך בהגשת טופס w 8eci

לפי חוקי המס בארה"ב, אנשים שאינם תושבי ארה"ב כפופים בדרך כלל לניכוי מס במקור בשיעור של 30% על הכנסות שנוצרו מהחזקת נכס מקרקעין מניב הממוקם בארה"ב. אולם חשוב לדעת שישנה אפשרות לקבלת פטור מניכוי המס במקור, כאשר בעל הנכס בארה"ב הוא משקיע זר (שאינו אזרח או תושב אמריקאי) המצהיר על הכנסותיו מהנכס כתוצר של פעילות עסקית או מסחרית בארה"ב.

הבחירה במסלול מיסוי זה מתבצעת באמצעות הגשת טופס w-8eci למס הכנסה האמריקאי (ה- IRS). אולם לפני שמבצעים זאת, חשוב להיוועץ במומחים לתכנון מס אמריקאי ולבדוק מהן ההשלכות הנלוות למהלך.

 

מהי המטרה של טופס W 8ECI?

w 8eci הוא טופס שנועד לאשר כי האדם החתום עליו אינו אזרח או תושב ארה"ב, ולכן הוא פטור מניכוי מס הכנסה פדרלי במקור בארצות הברית. ככלל, משקיעים זרים בארה"ב נדרשים לשלם לארצות הברית מס הכנסה בגין הכנסותיהם המיוצרות בשטחי ארה"ב.

על מרבית סוגי ההכנסות של משקיעים זרים בארה"ב, מוטל מס פדרלי אמריקאי בשיעור של 30%, כאשר הפחתה בשיעור המס בעזרת ניכוי ההוצאות הכרוכות בהשקעה מתוך חבות המס, עשויה להתאפשר במקרים בהם קיימת אמנת מס בין מדינת התושבות של המשקיע לבין ארצות הברית. למשל, במקרה של ישראל וארה"ב החתומות על אמנה כזו, שנועדה למנוע כפל מיסים.

משקיע ישראלי בעל הכנסות מנכסים או עסקים בארה"ב, שקיבל פטור מניכוי מס במקור בארצות הברית באמצעות טופס w 8eci ויגיש דוח מס שנתי ל- IRS, יוכל להיות ממוסה לפי מדרגות המס הרגילות החלות על אזרחי ותושבי ארה"ב. היינו, בשיטת המיסוי הפרוגרסיבית ובהתאם לגובה הכנסותיו בניכוי הוצאותיו (במקום בשיעור המס הקבוע של 30%).

מי רשאי להגיש טופס W 8ECI?

כפי שציינו בתחילת המדריך, לא רק אזרחים אמריקאיים ובעלי גרין קארד נדרשים לשלם על הכנסותיהם בארה"ב מיסים. גם משקיעים זרים נדרשים לשלם מס הכנסה בארצות הברית בגין הכנסותיהם המיוצרות בתחומי ארה"ב. למעשה, מרבית סוגי ההכנסות הנוצרות בארה"ב חייבות בתשלום מס פדרלי בארה"ב בשיעור של 30%.

זאת בין שמדובר בהכנסות מדמי שכירות על נכסי נדל"ן אמריקאיים, הכנסה מרווח הון במכירת נכסים בארה"ב, הכנסות מריבית או דיבידנדים ועוד. משקיעים זרים המעוניינים בהפחתת נטל המס שעליהם לשלם ל- IRS, נדרשים להגיש לשם כך את הטופס האמור – w 8eci.

 

תנאי הסף למימוש הזכות לפטור מניכוי מס במקור

ככלל, רשאים להגיש את הבקשה לקבלת הפטור מניכוי המס במקור בארה"ב מי שעומדים בשלושת התנאים הבאים במצטבר: 

 1. בעלי הכנסות המיוצרות בשטחי ארה"ב שאינם תושבי ארה"ב.
 2. מי שהכנסותיהם מדמי שכירות של נדל"ן מניב בארה"ב מקושרות ליישות המנהלת פעילות עסקית או מסחרית בארה"ב.
 3. המבקשים מגישים דוחות מס בארה"ב.

 

כלומר, אם אתם בעלי הכנסות מנכסים בארה"ב, עליכם לספק לרשות המיסים האמריקאית טופס w 8eci על מנת להצהיר כי אינכם אזרחים או תושבים אמריקאיים, להודיע על היותכם המוטבים של ההכנסות המדווחות, וליידע את רשות המיסים האמריקאית שמקורן של ההכנסות הללו הוא בפעילות עסקית או מסחרית שאתם מנהלים בארצות הברית.

 

כיצד משפיעה הגשת טופס w 8eci על שיעורי המיסוי על הכנסות מנכסים בארה"ב?

מרגע שבקשתכם למתן הפטור מניכוי המס במקור בארה"ב תאושר, הכנסתכם מהשקעתכם בארה"ב, בקיזוז ההוצאות המוכרות במס, תחויב במס על פי מדרגות המס החלות על אזרחי ותושבי ארה"ב, וזאת במקום שתמוסו בשיעור מס של 30%. לשם כך, תידרשו לדווח על הכנסתכם זו בדוח מס שנתי שתגישו ל- IRS (מס הכנסה בארה"ב).

אולם לפני שאתם רצים למלא טפסים, מומלץ לפנות לחברת ייעוץ מס אמריקאי ולבדוק איזה טופס רלוונטי במקרה הספציפי שלכם, על פי ההנחיות של רשות המיסים של ארצות הברית (IRS). במקרים מסוימים תגלו כי עליכם לספק טופס w 8eci, כאשר במקרים אחרים ייתכן שתידרשו למלא. טופס w8 ben או טופס w8 ben-e.

 

הוראות למילוי טופס w-8eci

להלן הפרטים שצריכים להופיע בטופס w 8eci על מנת שיתקבל כתקף:

 • שם המבקש – יש להזין את שם האדם או התאגיד שהוא בעל הזכויות בהכנסות שמקורן בארה"ב. נישום יחיד, ימלא את מדינת המגורים שלו לצורכי מס.
  תאגיד זר, ימלא את המדינה שבה רשום הארגון. במידה והבקשה מוגשת עבור סוג אחר של ישות מיסויית, יש למלא את שם המדינה שעל פי חוקיה הישות נוצרה, מאורגנת או מנוהלת.
  ברוב המקרים, זה יהיה האדם שהנכס בארה"ב רשום תחת בעלותו. אם הנכס שלכם בארה"ב מוחזקת תחת חברת LLC בארה"ב לצורכי מס (למשל דרך Single member LLC), יש לכתוב את שמו של הבעלים של הישות המיסויית (החברה) המחזיקה את הנכס המניב ואת שם החברה עצמה בשדה הנפרד המיועד לכך.
 • מקום מגורים קבוע – יש למלא את כתובת המגורים הקבועה במדינת התושבות של המבקש (לא מספר תיבת דואר אלא כתובת מלאה).
 • כתובת הנכס בארה"ב – יש למלא את כתובת הנכס המושכר בארה"ב שלך (לא מספר תיבת דואר אלא כתובת מלאה).
 • מספר זיהוי משלם המיסים בארה"ב – יש להזין את ה- SSN (מספר ביטוח לאומי) או ה- ITIN (מספר זיהוי משלם מס בודד) אם הנכס בארה"ב נמצא בבעלות פרטית, או את ה- EIN (מספר זיהוי מעסיק) אם הנכס שלכם בארה"ב רשום תחת בעלותו של תאגיד זר.
 • מספר זהות / תיק מס במדינת התושבות – יש למלא את מספר הזהות או תיק המס ממדינת המקור שלכם (ישראל) או המדינה שבה יש לכם תושבות לצרכי מס.
 • תאריך הלידה של המבקש – יוזן בפורמט MM/DD/YYYY.
 • פרטי ההכנסות אשר מדווחות כקשורות לפעילות המסחרית או העסקית שלכם בארה"ב – למשל, הכנסה מדמי שכירות.

 

טופס w 8eci חייב להיות חתום ומתוארך על ידי האדם שפרטיו מולאו בשדה שם המבקש (הבעלים המוטב של ההכנסה שעבורה מבוקש הפטור מניכוי המס במקור), או על ידי בעל ייפוי כוח מטעמו.

 

למשך כמה זמן טופס w 8eci תקף?

בדרך כלל, טופס w 8eci יישאר בתוקף למשך התקופה שמתחילה בתאריך שבו הטופס אושר ותסתיים ביום האחרון של השנה הקלנדרית השלישית שלאחר מכן, אלא אם חל שינוי נסיבות שהופך חלק מהמידע שנמסר במסגרת הטופס ללא עדכני. לדוגמה, טופס w 8eci שנחתם ב- 30 בספטמבר 2018, נותר בתוקף עד ה-31 בדצמבר 2021, כאשר בחלוף 3 שנים, המגיש יידרש לספק טופס w-8eci חדש.

מה זה w 8eci
מה זה w 8eci

שאלות ותשובות בנושא

טופס W 8ECI הוא טופס מס המשמש אנשים תושבי חוץ וגופים זרות כדי לאשר את מעמדם הזר למטרות מיסוי בארה"ב.
מטרת טופס W 8ECI היא לבסס את הסטטוס הזר של אדם או ישות במטרה להימנע מניכוי מס בארה"ב על סוגים מסוימים של הכנסה.
ניתן להגיש טופס W 8ECI על ידי יחידים תושבי חוץ וגופים זרים המעוניינים לאשר את מעמדם הזר למטרות מיסוי בארה"ב.
טופס W 8ECI תקף ל-3 שנים, אלא אם משתנה המידע בטופס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים