מילון המושגים השלם

מילון מושגים מקצועי למשלם המיסים בארצות הברית

חושב שחובת דיווח המס האמריקאית חלה גם עליך אך אינך יודע מה משמעות הדבר, אילו טפסים למלא ומהן אם בכלל חובות המס החלות עליך? קורא את המדריכים האחרים והולך לאיבוד בין שלל מונחים חשבונאיים? אנחנו ב- MasAmerica החלטנו לעשות לך קצת סדר בעניינים.

 

IRS

ראשי תיבות של Internal Revenue Service, הלוא היא רשות הכנסות הפנים האמריקאית. זוהי הרשות האמונה על גביית המיסים של הממשל הפדראלי בארצות הברית. הרשות מחזיקה בסמכות על אכיפת חקיקת המיסים הפדראליים בארצות הברית.

עוד על ה- IRS בקישור. להמשך למושגים נוספים המשיכו לקרוא.

 

חובת הדיווח לעומת חובת תשלום המס

שיטת המיסוי האמריקאי כוללת בחובה שתי חובות עצמאית ובלתי תלויות: חובת הדיווח וחובת תשלום המס. משמעות הדבר היא כי עצם קיומה של חובת הדיווח אינה מקימה בהכרח חובת תשלום מס. יתכן כי נישום יהיה חייב בהגשת דיווח מס הכנסה שנתי, וזאת על אף שאינו חב בתשלום מס כלל.

חובת דיווח מס ההכנסה האמריקאי הינה רחבה ביותר וחלה, בהינתן עמידה בספי הכנסה מסוימים, על:

  1. אזרחים אמריקאים או מחזיקים בגרין קארד – גם אם אינם חיים בפועל בארצות הברית וגם אם מעולם לא ביקרו בה.
  2. אזרחים זרים שיש להם מקור הכנסה בארצות הברית.

*הדברים האמורים מתייחסים גם לתאגידים. תאגידים מקומיים יחובו בחובת דיווח וכך גם תאגידים זרים בעלי מקור הכנסה בתחומי ארצות הברית.

כל יישות העונה על קריטריונים אלו חבה בחובת דיווח מס הכנסה שנתי. מהאמור עולה כי גם אזרח ישראלי המחזיק בגרין קארד ואשר מעולם לא ביקר בארצות הברית וכל הכנסותיו הן בישראל  – יהיה חייב בנוסף לדיווח למס ההכנסה הישראלי גם בדיווח למס ההכנסה האמריקאי.

מועדי דיווח המס קבועים בחוק ומשתנים לפי מיהות היישות המדווחת. לעומת זאת חובת תשלום המס עצמאית וקבועה לאפריל בשנה העוקבת.

אכיפת חובת הדיווח וכן אכיפת חובת תשלום המס הינן נוקשות וקפדניות. העדר דיווח, דיווח חסר או אי עמידה בתשלום המס חושפת את הנישום לקנסות וסנקציות נוספות.

מילון המושגים השלם
מילון המושגים השלם

דיווח מס שנתי

כאמור, כל יישות – בין אם אדם פרטי ובין אם תאגיד זר – המפיק הכנסה בתחומי ארצות הברית, חייב בהינתן עמידה בספי הכנסה מסוימים, בדיווח מס הכנסה שנתי לרשות המיסים האמריקאית.

ככל שמדובר בעצמאיים חובת הדיווח קמה החל מהכנסה של 400$. כשמדובר בשכירים, שיטת המיסוי קובעת ספי הכנסה שונים המחייבים בדיווח וזאת על פי סטאטוס ההגשה של הנישום (יחיד/נשוי המגיש בנפרד/ נשואים המגישים ביחד/ אלמן טרי). ככלל, השיטה מקלה וקובעת ספים גבוהים יותר לתחולת חובת הדיווח על נשואים המדווחים יחד, ראשי משקי בית, אלמנים טריים, נישומים מעל גיל 65 ועיוורים. עם כל היתר – השיטה מחמירה באופן יחסי וקובעת סיפים נמוכים יותר.

במסגרת הדיווח יכלול הנישום את כל הכנסותיו, הוצאותיו, רווחיו, ניכוייו וזיכויו. ככל שמדובר באזרח או תושב אמריקאי הרי שהדיווח מתייחס להכנסות כלל עולמיות ( קרי- גם אלו שהופקו לצורך העניין בישראל), וכלל שמדובר באזרח זר הדיווח יתייחס רק להכנסות שהופקו בתחומי ארצות הברית.

כל נישום יגיש את הדיווח בטופס מס ייחודי למעמדו:

  • אזרח או מחזיק גרין קארד – טופס 1040
  • אזרח זר – 1040NR
  • שותפות – 1065
  • חברה – 1120
  • חברה זרה – 1120F

טופס מס ההכנסה יכול שיכלול טפסים נוספים בהתאם לנסיבותיו האישיות של הנישום. בשל הסנקציות הקיימות בגין דיווח חסר וכן בשל חבויות המס הכבדות העלולות להיות מוטלות הנישום בשל מילוי לא מחושב של הטפסים – נמליץ בחום על קבלת ייעוץ ולווי בהגשת הדיווחים.

מושגים נוספים שחשוב להכיר

EBITDA (ראשי תיבות של Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations), הינו מדד פיננסי המתאר רווח תפעולי של תאגיד בניכוי הוצאות ריבית, מיסים, פחת והפחתות.

רפורמת המס של שנת 2018 החילה מגבלה של 30% בלבד על היכולת של תאגידים שרווחים הממוצעים בשלושת השנים האחרונות הינם 25 מיליון דולרים, לנכות הוצאות ריבית עסקית מהכנסתם החייבת במס.

עוד על מדד רפורמת EBITDA, בקישור.

יישות משפטית המורכבת משני שותפים או יותר המתארגנים יחדיו לשם ניהול עסק. שותפות אינה מקימה יישות משפטית נפרדת מהשותפים, כך שאחריותם אינה מוגבלת לסכום השקעתם ההתחלתית וכן חבות המס מועברת אליהם ואינה חלה על השותפות. השותפים חבים במס על הכנסותיהם מהשותפות בהתאם למס השולי החל עליהם.

יישות משפטית המורכבת מהתאגדות אנשים יחד למען השאת רווחים. החברה הינה בעלת אישיות משפטית נפרדת מבעליה, ואלו מחזיקים בה באמצעות מניות המשקפות את חלקם בחברה. בשל היישות המשפטית הנפרדת, חבות המס חלה על החברה ולא על בעלי המניות.  שיעור המס החל על חברה אחיד ועומד על 21%.

ישנה אפשרות להתאגד כחברה שהינה שקופה לצורכי מס – S-CORPORATION. משמעות הדבר היא כי על אף שלחברה ישות משפטית נפרדת לכל עניין, מבחינת מס הינה שקופה וחבות המס היא של בעלי המניות ולא של החברה. שיעור המס בו יחובו בעלי המניות יקבע בהתאם למס השולי החל עליהם.

ראשי תיבות של Limited Liability Company. התאגדות מסחרית לשם השאת רווחים. בדומה לחברה, חברת LTD הינה בעלת יישות משפטית נפרדת. משכך, גם אחריות השותפים בחברת LTD מוגבלת רק להשקעתם ההתחלתית. ואולם, בניגוד לחברה, חברת LTD אינה מנפיקה מניות והינה שקופה לצורכי מס (אלא אם כן השותפים בחרו לסווג אותה באופן אחר). משמעות הדבר הינה כי על אף שהחברה היא זו שמדווחת על הכנסותיה בדו"ח שנתי, השותפים הם החבים בחבות המס בהתאם למס השולי החל עליהם. 

שיעורי המס החלים על ההכנסות משתנים לפי סוג ההכנסה, מיהות הנישום ובמקרים מסוימים גובה ההכנסה. כך, שיעורי המס שיחולו על יחידים, נשואים, חברות או אזרחים זרים המשקיעים בארצות הברית – יהיו שונים זה מזה.

שיטת המיסוי האמריקאית קובעת מדרגות מס הכנסה כתלות בגודל ההכנסה. ככל שההכנסה גדולה יותר, שיעור המס שיחול עליה יהיה גבוה יותר. המס השולי מייצג את שיעור המס החל על הנישום בהתאם למדרגת המס המתייחסת לגובה הכנסתו.

בשיטה האמריקאית שיעור המס השולי תלוי גם בסטאטוס ההגשה של הנישום, אך כלל ינוע בין 10-37%.

לאחר רפורמת המס של טראמפ משנת 2018 בוטלו מדרגות המס שחלו על חברות ונקבע שיעור מס אחיד על כל הכנסותיהן של חברות – 21%. חברות לא ייהנו משיעורי מס שולי או משיעורים מופחתים על רווחי הון, אך ייהנו משיעור אחיד נמוך באופן יחסי לשנים קודמות.

הכנסה הונית אינה הכנסה מעבודה או מעסק במסגרת מחזור עסקיו של אדם (כהכנסה פירותית), אלא הכנסה חד פעמית המופקת מהנכסים המשמשים לייצור פירותיו של העסק. מס רווח ההון הוא מס החל על ההפרש בין התמורה שהתקבלה בעבור הנכס לבין מחיר רכישתו.

בעוד שהכנסה פירותית תהא חשופה למס שולי או למס חברות (בהתאם), הכנסה הונית תהא לחשופה למס רווח הון. שיעורי מס רווח ההון הם על פי רוב מטיבים: ככל שמדובר בנכס שהוחזק במשך יותר משנה על ידי יחיד או חברה שקופה לצורכי מס (LLD), יוטל על רווח ההון מס בשיעור של 15% בלבד (על בסיס המס יוטל מס בשיעור 25%).

מס החל על שווי נכסיו של נפטר בעת העברת הנכסים אל יורשיו. המס חל על אזרחים ותושבים אמריקאים אך גם על אזרחים זרים המחזיקים נכסים בתחומי ארצות הברית.

ככל שמדובר באזרחים אמריקאים, יחול על מס על שווי נכסים שמעל 11  מיליון דולרים, ושיעורו יעמוד על 40%.  ככל שמדובר על אזרחים זרים, יחול המס על שווי נכסים שמעל 60,000 דולרים, ושיעורו יעמוד על 35%.

תחולתו הרחבה של מס העיזבון – גם על יישויות זרות, מחייבת תכנון מס קפדני שימזער חשיפה למס.

מס החל על רווחים של חברות זרות עת שהן מבקשות להעביר את הרווחים ממחזור הפעילות של החברה אל מחוץ לגבולות ארצות הברית. שיעור המס עומד על 30% אולם על פי אמנת ישראל – ארצות הברית, הופחת השיעור והוא עומד כיום על 12.5%.

ראשי תיבות של Passive Foreign Investment Company. הינה חברה זרה שהמקור למרבית הכנסותיה הינו פסיבי. הכנסה פסיבית הינה הכנסה שמקורה, בין היתר, הינו: רווח הון, ריבית, קרנות נאמנות וסל, דיבידנד ועוד.

במרבית העולם חברות PFIC אינן חייבות בחלוקת רווחיהם למשקיעים, ונוהגות לבצע השקעה מחדש של הרווחים. משכך, חברות PFIC משמשות בפועל כמנגנון דחיית מס. בניסיון להתמודד עם דחיית מס זו, הטיל הממשל הפדראלי האמריקאי נטלי מס כבדים ביותר על השקעות בחברות PFIC. כך, משקיע שהינו בעל אזרחות אמריקאית או תושב, יהא חשוף לתשלום מס רעיוני שנתי בשיעור גבוה במיוחד, מבלי שתהא לו האפשרות לקזז הפסדי עבר.

נטל מס חדש שנוסף במסגרת רפורמת המס של טראמפ. ראשי תיבות של Global Intangible Low Taxed Income.

מטרת הנטל החדש הינה להתמודד עם פרקטיקה של שימוש בחברות זרות בניסיון "להרחיק" רווחים מתחומי ארצות הברית ולהימנע מתשלום מס.

כך, הנטל חל על יחידים וחברות בעלי החזקות בשיעור של לפחות 10% בחברות זרות שהן CFC (controlled foreign corporation), כלומר חברות המאוגדות תחת דין זר אך בפועל נשלטות על ידי יישויות אמריקאיות.

על פי ההוראות החדשות המחזיקים כאמור בחברות CFC יאלצו לשלם מס על הכנסותיה של החברה הזרה. המס יחושב מהכנסתה של החברה הזרה בניכוי הוצאות ו-10% משווי הרכוש הקבוע של החברה.

ככל שנישום הינו תאגיד, שיעור המס האפקטיבי  יעמוד עד לשנת 2026 על 10.5%, ולאחר מכן יעמוד על 13.125%. ככל שנישום הינו יחיד, שיעור המס שיחול עליו יהיה שיעורי המס השולי לפי מדרגות הכנסתו.

עוד על הוראות מס GILTI, בקישור.

ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act. חוק הנכנס לתוקפו בשנת 2013.

מטרת החוק לעקוב אחת הפעילות הכלכלית של אזרחי ארצות הברית מחוץ לגבולות המדינה. החוק מטיל על אזרחי המדינה חובת דיווח נוספת – חובת דיווח על החזקה בחשבונות זרים ששווים המצטבר בנקודת זמן כלשהי עולה על 10,000 $. החזקה לצורך העניין הינה בעלות, שותפות ואף רשות חתימה בחשבון.

עוד על חוק ה- FATCA, בקישור.

ראשי תיבות של Foreign Bank Account Reporting. טופס FBAR נועד עבור הדיווח שחוק ה- FATCA מחייב אותנו.

ומתייחס לכלל החשבונות הפיננסים, ובהם:  חשבונות עובר ושב, פיקדונות וחסכונות, קרנות פנסיה, תיקי ניירות ערך, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון.

בהקשר זה ראוי לציין כי במסגרת חוק ה- FACTA חתמה ארצות הברית על הסכמי החלפת מידע פיננסי עם מספר מדינות. גם ישראל חתומה על הסכם שכזה. משמעות הדבר הינה כי מוסדות פיננסים בישראל מעבירים מידע על חשבונות המוחזקים על ידי אזרחים או תושבים אמריקאים אל רשות המיסים הישראלית. רשות המיסים הישראלית מעבירה את המידע הנ"ל אל רשות המיסים האמריקאים (IRS). באופן זה יכולה רשות המיסים האמריקאית לבצע הצלבות מידע ולהבטיח את אכיפת החוק.

עוד על דו"ח ה- FBAR, בקישור.

במסגרת הסכם החלפת המידע הפיננסי בין מוסדות פיננסים בעולם לבין רשות המיסים האמריקאים, מוסד פיננסי המזהה כי ללקוח יש זיקה אמריקאית מבקש מהלקוח להצהיר כי הוא אכן אזרח אמריקאי ולמלא טופס W/9 – Request For Taxes Payer Identification number and Certification. בנוסף,  במסגרת הטופס הנ"ל הלקוח יתבקש להעביר את מספר הזיהוי שלו לצרכי מס ולהצהיר כי הינו פטור מניכוי מס במקור בשיעור של 30%.

לקוח שיבקש להצהיר כי אינו אזרח אמריקאי ימלא טופס מקביל :  W-8BEN.

ראשי תיבות של Social Security Number  – מספר הביטוח הלאומי של אזרחי ותושבי ארצות הברית. מספר זה משמש לצורכי זיהוי, גם בפני רשות המיסים. אזרחים ותושבים של ארצות הברית יכולים לפנות בבקשה להנפיק מספר SSN.

ראשי התיבות של Individual Taxpayer Identification Number – מספר הזיהוי לצורכי מס. המדובר הוא במספר הזיהוי עבור נישומים שאינם בעלי SSN. נישומים שאינם בעלי SSN יכולים לפנות בבקשה להנפיק ITIN.

ראשי התיבות של Employer Identification Number – מספר הזיהוי לצורכי מס של גופים עסקיים. המדובר הוא במקבילה למספר ה- ITIN בעבור גופיים עסקיים. גופים עסקיים צריכים לפנות בבקשה להנפקת EIN על מנת שיוכלו למלא את כלל חובות הדיווח החלות עליהם.

עדיין מבולבלים? בים של אלפי הוראות חוק בענייני מיסים אין זה פלא. הצוות המנוסה והמקצועי שלנו ישמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים