דוח ה- FBAR

מעבר לחובות דיווח המס ותשלום המס, על אזרחים אמריקאים ותושבי קבע חלה חובת דיווח נוספת – חובת הגשת דוח FBAR. קיים בלבול רב באשר לחובה זו – האם מדובר בחובה עצמאית? האין הגשת דיווח המס השנתית פוטרת מהגשת דוח ה-FBAR? מי חייב בהגשתו וכיצד יש למלאו. התשובות לשאלות אלו ואחרת – במאמר שכאן.

 

חוק ה- FATCA

החוק לאכיפת מס בחשבונות זרים (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ובקיצור – FATCA, הינו חוק פדראלי אמריקאי שעניינו הגברת אכיפת דיווח ותשלום המס בקרב אזרחים אמריקאים.

החוק חל על אזרחים אמריקאים, בעלי מעמד תושב קבע ותאגידים אמריקאים (על סוגיהם השונים), ומחייב את אלו להגיש (בנוסף לדיווח המס השנתי), דיווח שנתי אודות חשבונות פיננסים זרים בהם סכום העולה על רף הדיווח. כפי שיפורט בהמשך, במקביל לחובה המוטלת על האזרחים האמריקאים, החוק מטיל על מוסדות פיננסים זרים חובות דיווח על חשבונות אלו. הדיווח המקביל, כך לתפיסת המחוקק, יבטיח אכיפה מוגברת של דיווחי המס השנתיים.

דיווח זה אינו מוגש לרשות המיסים האמריקאית בדומה לדיווח המס השנתי, אלא מוגש לידי משרד האוצר, המחלקה לפשעים פיננסים. הגשת הדוח מבוצעת באופן אלקטרוני בלבד.

 

מה בין דוח FBAR לחובות דיווח מס אחרות?

במסגרת חובת דיווח המס השנתית על הנישום שהינו אזרח אמריקאי לדווח על הכנסותיו הכלל עולמיות, וכן לדווח על נכסיו הפיננסים הזרים באמצעות טופס 8938. ואולם, הגשת דוח מס ההכנסה השנתי, ובכלל זה הגשת טופס 8938, אינה פוטרת את הנישום מהגשת דיווח FBAR. חובת הדיווח באמצעות דוח ה- FBAR, הינה חובה נפרדת ועצמאית כלפי משרד האוצר האמריקאי. מעבר לכך, הגשת דיווח ה-FBAR אינה מקימה כשלעצמה חבות מס.

מי חייב בהגשת דוח FBAR?

החוק קובע שלושה תנאים מצטברים המקימים את חובת הדיווח:

 1. המדווח הינו אזרח אמריקאי, בעל מעמד תושב קבע או תאגיד אמריקאי.
 2. למדווח בעלות /שותפות או הרשאת חתימה בחשבונות פיננסים מחוץ לארצות הברית.
 3. אשר סכומם המצטבר של החשבונות עלה על 10,000 דולרים בנקודה כלשהי במהלך שנת המס.

 

מהם החשבונות המחייבים דיווח FBAR?

על המדווח לדווח על כל החשבונות הפיננסים הזרים בהם יש לו עניין. הגדרת "חשבונות פיננסים" הינה רחבה ביותר, ואולם לנוחיותכם מספר חשבונות פיננסים בשימוש נפוץ:

 1. חשבונות עובר ושב
 2. פיקדונות וחסכונות
 3. קרנות פנסיה
 4. תיקי ניירות ערך
 5. ביטוחי מנהלים
 6. קופות גמל
 7. קרנות השתלמות
 8. ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון.

כאמור, עליכם לדווח על חשבונות אלו רק אם סכומם המצטבר עלה בנקודה כלשהי במהלך השנה על סך של 10,000 דולרים. משמעות הדבר היא כי על המדווח לבחון כל אחד מהחשבונות, לסכום בעצמו את ערכיהם ולהמירם למטבע מסוג דולר (ע"פ שער יציג ביום האחרון לשנת המס). העבודה סיזיפית ועשויה להיות מורכבת, ולכן נמליץ להיעזר לשם כך בשירותים מקצועיים.

 

מה כולל טופס דיווח ה- FBAR?

טופס הדיווח כולל ארבעה חלקים:

 

חלק ראשון – פרטים אישיים

בחלק זה ימסור המדווח פרטים אישיים מזהים כגון: שם מלא, מספר EIN /SSN, תאריך לידה, כתובת מלאה, טלפון, מיהות המדווח (יחיד/ חברה/שותפות), מספר החשבונות בהם יש לו עניין ישיר ומספר החשבונות בהם יש לו עניין עקיף.

 

חלק שני – חשבונות פיננסים הנמצאים בבעלות המדווח

בחלק זה ידווחו פרטי חשבונות פיננסים הנמצאים בבעלות מלאה של המדווח (ללא שותפים). ימסרו פרטי החשבון, סוג החשבון סכום הכספים, פרטים מלאים של המוסד הפיננסי בו מוחזקים החשבונות.

 

חלק שלישי – חשבונות פיננסים בהם המדווח שותף

חלק ייחודי לחשבונות הנמצאים בשותפות. ימסרו כל פרטי החשבון כמתואר בסעיף 2, וכן ימסרו פרטיו המלאים של השותף.

 

חלק רביעי – חשבונות פיננסים בהם המדווח הינו מורשה חתימה

בדומה לחלקים האחרים על המדווח למסור פרטים מלאים אודות החשבון. בנוסף לכך על המדווח למסור פרטים מלאים אודות בעליו של החשבון.

 

מתי וכיצד מגישים את דיווח ה- FBAR?

מועד הגשת הדיווח הינו ה- 15 באפריל של השנה העוקבת. הדיווח נעשה באופן אלקטרוני בלבד באתר אגף האכיפה במשרד האוצר האמריקאי, ה- FINCEN.

 

אכיפת חובת דיווח ה- FBAR – מדוע כדאי להגיש את הדוח?

חוק ה- FATCA מטיל, בנוסף לחובת הדיווח של אזרחי המדינה, חובת דיווח גם על מוסדות פיננסים ברחבי העולם. כך, החוק מחייב מוסדות פיננסים זרים לזהות חשבונות שבעליהם הינם בעלי אזרחות אמריקאית ולדווח עליהם לרשות המס האמריקאית.

בכדי לתמרץ ציות בקרב המוסדות הפיננסים, החוק קובע כי מוסד שלא יעמד בדרישת החוק יסתכן בניכוי מס במקור בשיעור של 30% מכל הכנסה שמקורה אמריקאי ומועברת לידי המוסד. זוהי סנקציה מרחיקת לכת אשר הביאה לציות יחסית מלא של החובה.

בכדי ליתן עיגון נוסף לחובה זו, חתם הממשל האמריקאי על אמנות חילופי מידע פיננסי עם מדינות רבות. על פי האמנות, מתחייבות המדינות באופן הדדי, להעביר בניהן מידע אודות חשבונות פיננסים המנוהלים בתחומיהן על ידי אזרחי המדינה השותפה לאמנה. באופן זה מתאפשרת הצלבת מידע על ידי רשות המיסים האמריקאית, המבטיחה אכיפה מוגברת של חובות דיווח המס.

מדינת ישראל חתומה על אמנה דומה. משכך, הבנקים בישראל עוקבים אחר אינדיקציות לחשבונות המנוהלים על ידי אזרחים אמריקאים או בשותפות עם אזרחים אמריקאים. בהינתן אינדיקציה מסוג זה, יתבקש הלקוח לחתום על טופס W-9, ובו הוא מצהיר כי מדווח על הכנסותיו לרשות המיסים האמריקאית.

סירוב לחתום על הטופס עשוי לגרור הקפאת חשבון או ניכוי מס במקור בשיעור של 30% מהכנסות שמקורן בארצות הברית.

לנוכח חילופי המידע הפיננסי בין המדינות המלצתנו הינה להגיש דיווח FBAR ודיווח מס שנתי כדין. אם ברצונכם לבחון את קשת האפשרויות העומדות בפניכם, ולבצע תכנון מס אשר יבטיח חשיפת מינימאלית לנטל המס – צוות המומחים של MasAmerica ישמח לעמוד לרשותכם.

דוח ה- FBAR

שאלות ותשובות בנושא

ה-FBAR (דוח חשבון בנק זר) הוא טופס המשמש את משרד האוצר האמריקאי לאיסוף מידע על חשבונות פיננסיים המנוהלים על ידי אנשים בארה"ב מחוץ לארה"ב. הדוח נדרש מנישומים שיש להם עניין פיננסי או סמכות חתימה על חשבונות פיננסיים זרים בשווי כולל העולה על $10,000 בכל נקודה במהלך שנת המס.
חוק תאימות המס של חשבון חוץ (FATCA) הוא חוק אמריקאי המחייב משלמי מס בארה"ב לדווח על נכסים פיננסיים זרים ל-IRS. כולל חשבונות בנק זרים, השקעות ומוצרי ביטוח מסוימים. FATCA דורשת גם ממוסדות פיננסיים זרים לדווח למס הכנסה על חשבונות המוחזקים על ידי משלמי מס בארה"ב.
חשבונות הדורשים דיווח FBAR כוללים חשבונות בנק זרים, חשבונות תיווך, קרנות נאמנות, נאמנויות וחשבונות פיננסיים אחרים.
עליך להגיש את דוח ה-FBAR מכיוון שהוא נדרש על פי חוק. אי דיווח על נכסים פיננסיים זרים עלול לגרום לעונשים חמורים. בנוסף, דיווח FBAR יכול לעזור להבטיח שאתה מדווח במדויק על ההכנסה הזרה שלך ומשלם את כל המסים הרלוונטיים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים