הוראות ה- GILTI: חבות המס החדשה שאולי לא הכרתם

רפורמת המס של שנת 2018 יצרה מהפכה של ממש – הפחתת שיעור מס חברות, הפחתת שיעור המס השולי המרבי, פטור ממס בחלוקת דיבידנד של חברה זרה ועוד ועוד. על אף הקלות משמעותיות אלו, רפורמת המס הטילה מנגד חובות מס חדשות. בין חובות אלו מצויה הוראת ה- GILTI.

במאמר שכאן נבחן את עיקרי החובה, את הרציונל מאחוריה, על מי היא חלה ואת מצבו של מי היא תטיב או תחמיר. זאת ועוד – במאמר שלפניכם.

 

רפורמת המס של שנת 2018 – הקלות במס לצד הטלת חובות מס חדשות

בשנת 2018 נכנסה לתוקפה רפורמת המיסים של הנשיא טראמפ, רפורמה אשר באה לביטוי בחוק המכונה- Tax Cut and Jobs Act. הרפורמה כללה מחד הפחתת שיעורי מס ושינוי בשיטת המיסוי הבינלאומית, אך מאידך כללה הטלה חובות מס חדשות, ביטול ניכויים וזיכויים והגבלת ניכוי הוצאות. כך למשל, הופחת שיעור מס החברות ושיעור המס השולי המרבי, ניתן פטור ממיסוי חלוקת דיבידנד מצד חברה זרה וניתנו הטבות מס לחברות L.L.C.

אולם, בוטלו ניכויי המס הסטנדרטים, נקבע מיסוי רעיוני חד פעמי על רווחי חברות זרות בשליטה אמריקאית, והוטלה חובת ה- GILTI.  יוער כי אלו רק מעט מן השינויים שחוללה הרפורמה.

 

הרציונל מאחורי מס ה- GILTI

מס ה- GILTI נועד להתמודד עם פרקטיקה של תאגידים ויחידים אמריקאים להחזיק בחברות זרות נשלטות, קרי – חברות המאוגדות על פי דין זר אך נשלטות בפועל על ידי בעלי עניין אמריקאים, ולפעול באמצעותן. החברות הזרות פועלות כמובן מחוץ לארצות הברית, ומשכך הכנסותיהן אינן חייבות במס.

כך, מרחיקות הישויות האמריקאיות בפועל את הכנסותיהן, ונמנעות מתשלום מס. פרקטיקה זו נהוגה במיוחד ככל שמדובר על פעילות בנכסים לא מוחשיים – קניין רוחני, פטנטים וכדומה.

בכדי למנוע הסטת קניין רוחני מחוץ לארצות הברית ולהבטיח תשלום מס גם בגין רווחים של חברות זרות נשלטות, הטיל הממשל האמריקאי את מס ה- GILTI. כפי שיפורט בהמשך, מדובר במס רעיוני, החל על הכנסותיהם של חברות זרות נשלטות מנכסים בלתי מוחשיים, גם אם אלו לא חולקו בדיבידנד.

עיקרי הוראות ה- GILTI

הוראת ה-GILTI חלה על יישויות אמריקאיות, וקובעת כי יישות אשר מחזיקה ביותר מ- 10% בחברה זרה נשלטת, תהא חייבת במס על הכנסות החברה בניכוי הוצאות ובניכוי 10% משווי הנכסים הקבועים של החברה.

נבהיר את חלקיה השונים של ההוראה:

 

יישות אמריקאית

ההוראה חלה על אזרחים אמריקאים, בעלי מעמד של תושב קבע (מחזיקי גרין קארד) ותאגידים מקומיים (חברות C-CORPORATION, L.L.D וכדומה).

 

חברה זרה נשלטת

חברה זרה נשלטת הינה תאגיד המאוגד על פי דין זר ואשר נשלטת בפועל על ידי גורמים אמריקאים. בכדי שחברה תוגדר כנשלטת, 50% ממניותיה צריכות להיות מוחזקות על ידי אזרחים אמריקאים או חברות המאוגדות לפי הדין בארצות הברית. לא די בכך ש -50% מהמניות יהיו מוחזקות על ידי גורמים אמריקאים, אלא שצריך שכל אחד מגורמים אלו יחזיק לפחות ב- 10% מהמניות.

במצב בו לא כל אחד מהמחזיקים מחזיק במניות בסך של 10%, אך אחת מחברות הבת הנשלטות ב- 100% על ידי החברה הזרה הינה חברה המאוגדת על פי דין אמריקאי – תחשב החברה הזרה לחברה נשלטת. זאת ועוד, ברגע שחברה הוגדרה כחברה זרה נשלטת, כל חברות הבת שלה אשר נמצאות תחת שליטתה המלאה, יוגדרו אף הן חברות זרות נשלטות.

 

חבות מס על הכנסות החברה

המס חל על הכנסות החברה עוד לפני חלוקת דיבידנד, אך בניכוי  הוצאות ועוד 10% מערך הנכסים המוחשיים של החברה. באופן זה מובטח כי המס יחול בעיקר על הכנסות מנכסים בלתי מוחשיים, ותמנע בעתיד הסטת קניין רוחני מחוץ לגבולות ארצות הברית. מסכום זה שהינו הרווח החייב במס, יחושב שיעור המס.

 

שיעורי מס ה- GILTI: השפעות על חברות C-CORP

כאמור, המס מחושב מתוך ההכנסה המתואמת (הכנסות החברה בניכוי הוצאות ו-10% מערך נכסים בלתי מוחשיים). ככל שהישות מחזיקת החברה הזרה הנשלטת הינה חברת C-CORPORETION, הרי ששיעור המס על הרווח החייב במס אמור לעמוד על 21% – שיעור מס חברות.

אלא, שסעיפי הוראות ה- GILTI קובעות הנחה בת 50% על שיעור זה, וכן קובעות אפשרות לקבלת זיכוי מס בשיעור של עד 80% בעבור מס זר ששולם על הכנסות החברה. המשמעות היא שבמובן האפקטיבי, שיעור המס ככל שמדובר בחברות הינו כ- 13.1% בלבד.

אם כן, מבחינתן של חברות ה- C-CORPERATION האמריקאיות הרי שהוראות ה- GILTI טומנות בחובן אף סוג של הטבה, שכן בנסיבות אחרות חלוקת ההכנסות כדיבידנד הייתה מחייבת אותן בשיעור מס גבוה יותר.

 

GILTI ושיעורי מס: השפעות על יחידים ושותפיות

ככל שהישות מחזיקת החברה הזרה הנשלטת הינה יחיד, חברת L.LD או שותפות, הרי ששיעור המס על הרווח החייב במס אמור לעמוד על שיעור מס מופחת החל על דיבידנד (פחות מ- 20%). ואולם, לפי הוראות ה- GILTI שיעור המס אשר יחול  על ישויות מסוג זה הינו שיעור המס השולי החל על היחיד על פי רמת הכנסתו, קרי בין 10-37%.

זאת ועוד, לגבי יחידים הוראות החוק אינן קובעות הנחה בת 50% על שיעור המס, ואף אינן קובעות אפשרות קבל זיכוי בעבור המס הזר ששולם על הכנסות החברה. משמעות הדבר היא שעבור יחידים השפעת ה- GILTI עשויה להיות דרמטית ביותר, ולהגיע לכ- 70% מס בהתחשב בכלל המיסוי ששולם עבור הכנסות החברה.

החדשות הטובות הן כי החוק מאפשר ליחיד לבקש ולהתמסות על הכנסות החברה הזרה הנשלטת כחברת ,C-COR וזאת באמצעות החלת סעיף 962 לחוק.

 

לסיכום

רפורמת המס של 2018 על חובות המס החדשות שלה, מחייבות ארגון וחשיבה מחדש על האופנים בהם אתם מבצעים על פעילותכם הכלכלית. הצוות של MasAmerica הינו בעל ממומחיות וניסיון בראיית חשבון ועריכת דין, בארץ ובארצות הברית,  וישמח למצוא עבורכם את האסטרטגיה המיטבית להשקעה.

הוראות ה- GILTI: חבות המס החדשה שאולי לא הכרתם
הוראות ה- GILTI: חבות המס החדשה שאולי לא הכרתם

שאלות ותשובות בנושא

מס GILTI הוא מס על הכנסה גלובלית בלתי מוחשית בעלת מס נמוך. זהו סוג חדש של מס שהוקם על ידי Tax Cuts and Jobs Act של 2017. הוא חל על משלמי מס בארה"ב עם בעלות על תאגידים זרים.
מס GILTI חל על יחידים ושותפויות בארה"ב, כמו גם על בעלי מניות בארה"ב של תאגידים זרים בשליטה (CFCs). יחידים ושותפויות כפופים למס GILTI על הכנסתם GILTI, בעוד שבעלי מניות בארה"ב של CFCs כפופים למס GILTI על חלקם היחסי בהכנסות GILTI של CFCs שלהם.
שיעור המס של GILTI שווה ל-10.5% מחלקו של הנישום בהכנסות GILTI. שיעור זה מופחת ל-13.125% עבור שנות מס שמתחילות לאחר 2025.
ההשפעות של מס GILTI על יחידים ושותפויות תלויות בהכנסה שלהם GILTI ובשיעור המס החל עליהם. באופן כללי, יחידים ושותפויות כפופים למס GILTI על הכנסתם GILTI, מה שעשוי לגרום להם לשלם יותר מסים ממה שהיו צריכים לפני כניסת מס GILTI. עבור בעלי מניות בארה"ב של CFCs, מס GILTI עשוי להביא לכך שהם ישלמו מסים נוספים על חלקם בהכנסות GILTI של CFCs.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים