EBITDA: הגבלת ניכויי מס על הוצאות ריבית

ב- 22 לדצמבר 2017 חתם הנשיא טראמפ על חוק ה- ,Tax Cuts and Jobs Act ובתרגום חופשי "חוק קיצוץ המס והמשרות". החוק חולל מהפכת מס שלא נראתה בארצות הברית בשלושים השנה האחרונות, ויצר שינויים מרחיקי לכת בתחום המיסוי על יחידים, המיסוי על חברות והמיסוי הבינלאומי. במאמר שכאן נעסוק באחת מהשינויים שחלו בתחום מיסוי החברות והוא הגבלת ניכוי המס על הוצאות ריבית, ובקיצור השפעה על ניכוי מסוג EBITDA.

תחילה נבחן את המצב לפני הרפורמה, נמשיך לבחון את הרפורמה עצמה ואת השפעותיה על החברות השונות, ולבסוף נציע דרכי התמודדות אופציונליות.

 

מהו EBITDA?

EBITDA הינם ראשי תיבות של Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations , כלומר רווח החברה לפני ניכוי הוצאות ריבית, מיסים, פחת והפחתות. זהו מדד פיננסי הממש לבחינת הרווח התפעולי של החברה לפני הניכויים והנטרולים האמורים. המדד משמש לצרכים שונים, ואולם גם שיטת המיסוי האמריקאית עושה בו שימוש לצורכי הגבלת/ הגדלת ניכוי ההוצאות של חברות.

 

EBITDA – המצב לפני הרפורמה

לפני שינוי החוק במסגרת הרפורמה, הוצאות ריבית עסקית היו ניתנות לניכוי בשנה בה שולמה הריבית, מלבד חריג לכלל אשר עוגן תחת סעיף 163 (י).

סעיף 163(י) קבע חריג לכלל לפיו הוצאות ריבית ניתנות לניכוי, ולפיו הניכוי הוגבל ל- 50% בלבד. אלא, שהחריג התייחס להוצאות ריבית ששולמו לחברות קשורות, קרובי משפחה או גופים מבוקרים. משכך, השפעת סעיף 163(י) הייתה יחסית לא משמעותית ולא מהותית, אלא יחסית מוגבלת לנסיבות מסוימות בלבד.

EBITDA – הרפורמה

הרפורמה למעשה יצרה חריג חדש אשר החליף את החריג תחת סעיף 163 (י), והגבילה ניכוי הוצאות ריבית של עסקים מההכנסה החייבת במס לסף של 30% בלבד, וזו לתקופה שבין השנים 2018-2021. בניגוד לסעיף 163(י) הגבלה זו אינה ייחודית לסיטואציה בה הוצאות הריבית שולמו לחברות קשורות או קרובי משפחה. במובן הזה, השפעת החריג מרחיקת לכת.

 

 על מי לא חלה הרפורמה?

הרפורמה קובעת מספר פטורים מתחולתה:

 

עסקים קטנים שאינם עומדים ב"מבחן התקבולים ברוטו"

הרפורמה מחילה פטור מהגבלת ניכוי המס על עסקים קטנים שאינם עומדים ב"מבחן התקבולים ברוטו". המבחן בוחן האם התקבולים הגולמיים השנתיים הממוצעים של החברה אינם עולים על 25 מיליון דולרים בשלוש השנים האחרונות. אם החברה אינה קיימת תקופה של שלוש שנים, הרי שיבחנו התקבולים הגולמיים השנתיים הממוצעים של משך תקופת קיומה.

ככל שהממוצע האמור עולה על 25 מיליון דולרים, הרי שתחול הרפורמה ותוגבל היכולת לנכות הוצאות ריבית. ואולם, ככל שהמוצע האמור נמוך מ- 25 מיליון דולרים, החברה תוחרג מתחולת הרפורמה ולא תהיה מוגבלת ביכולתה לנכות הוצאות ריבית.

 

חברות נדל"ן וחקלאות עם פטור חד פעמי

חברות נדל"ן וחקלאות מסוימות יכולות לבחור לפטור את עצמם באופן חד פעמי, ובלתי ניתן לשינוי, מתחולת ההגבלה. אולם, בחירה זו תהא מלווה בכללי פחת מסוימים אליהם יהיו מחוייבים.

 

הוצאות ריבית על תכניות מימון קומה

הוצאות ריבית על תכניות מימון קומה, כלומר מימון לרכישת מכוניות, סירות, מכונות חקלאיות המוחזקות על ידי הנישום לצרכי מכירה או חכירה.

 

מה קובעת הרפורמה?

בהינתן חברה אשר התקבולים הגולמיים הממוצעים שלה עולים על 25 מיליון דולרים, תחול הרפורמה והחברה תבחן בקריטריונים של "מבחן התקרה" הקבוע בסעיף 13301 לחוק. המבחן מגביל את ניכוי ההוצאות בהתחשב בסכומים הבאים:

  1. הכנסות החברה מריבית.
  2. 30% משיעור ה- EBITDA, כלומר 30% מהרווח התפעולי בניכוי הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות.
  3. ריבית של תכנית למימון.

 

המגבלה של 30% חלה למעשה רק על הוצאות ריבית עסקיות נטו. כלומר, עודף ההוצאות הריבית העסקית על פי הכנסות החברה מריבית, כל זאת בנטרול ריבית שהיא לצורכי תכניות מימון כמתואר לעיל. החל משנת 2022 ההכנסה החייבת תכלול ניכוי של פחת והפחתות, כלומר הכנסה לפני מיסים וריבית.

 

משמעות הרפורמה – הנפגעים העיקריים חברות גדולות ממונפות

הרפורמה חלה רק על עסקים קטנים מסוימים, ומותירה חברות גדולות וממונפות ביותר חשופות לחבות מס גדולה יותר. חשיפה זו הינה משמעותית ביותר, היות ולפני החוק ולאור האפשרות לניכוי בלתי מוגבלת, חברות רבות שילמו חבויות מס מינימאליות אם בכלל.

כעת, לאחר הרפורמה, דווקא חברות הנמצאות גם כך בסיכון למינוף יתר, מוצאות את עצמם עם חבויות מס גדולות יותר. זאת ועוד, כאשר חברות חוות מצוקה תזרימית הן נוטות לקחת יותר הלוואות ותחת ריביות גבוהות יותר. ה- EBITDA שלהן עולה על 30%, במיוחד בעת ההתאוששות מהמצב. אלא שהרפורמה עשויה להקשות עליהן את ההתאוששות ולמעשה להביא למאבק מתמשך יותר ולעיתים לפשיטת רגל.

 

דרכי התמודדות – האם קיימת אפשרות להפחתת את חבות המס על אף הגבלת הניכויים?

דרך התמודדות אחת אשר מציעה הרפורמה הינה שימוש בהפסדים תפעוליים נטו (NOL) בכדי לקזז חבויות מס. הרפורמה מגבילה את הקיזוז לסך של 80% בלבד ואינה מאפשרת שימוש בהפסדים תפעוליים של שנים קודמות בכדי לקזז את המס.

דרך התמודדות נוספת הינה בקרה ארגונית אשר משמעותה סקירה מלאה של כל הנכסים, כולל חברות בנות, יחידות עסקיות ונכסים בלתי מוחשיים. במסגרת הסקירה יש לבחון אפשרות של מכירת נכסים או הגדלת ייצור בכדי להפחית את החובות, ואגב כך להביא להפחתת שיעור הוצאות הריבית.

בהקשר זה יש לבחון גם את מבנה ההון של החברה ולבדוק אפשרות להמרת חוב להון באופן אשר יפחית את שיעור הוצאות הריבית. היבט נוסף המצריך בחינה הוא ניסיון ליצור שיפור תפעולי אשר ישפר את המצב התזרימי של העסק ויצמצם את השפעת הרפורמה.

בהקשר זה יש להזכיר כי קיימת האפשרות לדחות ניכוי הוצאות ריבית החורגות מהמגבלה לשנים הבאות בהן הוצאות הריבית אינן חורגות מ- 30%. זאת ועוד, יש לבחון את האפשרות למטב את הרווחים התפעוליים של החברה, בין אם על ידי מכירת נכסים, הפיכת חובות להון והקטנת ריביות וכדומה.

תהא אשר תהא דרך ההתמודדות, אם החברה שלכם חשופה להשלכות הרפורמה, ייעוץ אסטרטגי מקצועי הינו הכרחי. מומחי חברת MasAmerica בקיאים ברזי המקצוע ואסטרטגיות ההתמודדות השונות, וישמחו לסייע לכם לצמצם חבות מס ולהגדיל רווחים.

EBITDA: הגבלת ניכויי מס על הוצאות ריבית
EBITDA: הגבלת ניכויי מס על הוצאות ריבית

שאלות ותשובות בנושא

EBITDA מייצג "רווחים לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות". זהו מדד לרווחיות של חברה שאינו כולל הוצאות מסוימות כגון פחת, הפחתות ומסים.
לפני הרפורמה, הותר לחברות לנכות הוצאות מסוימות כמו תגמול מבוסס מניות, תגמול בכירים והוצאות אחרות שאינן מזומן מה-EBITDA. המשמעות היא שחברות יכלו להוריד באופן מלאכותי את ה-EBITDA שלהן, וכתוצאה מכך נראה שהן רווחיות יותר ממה שהן היו בפועל.
הרפורמה קובעת כי חברות חייבות להוציא הוצאות מסוימות מחישובי ה-EBITDA שלהן. הוצאות אלו כוללות תגמול מבוסס מניות, תגמול בכירים והוצאות אחרות שאינן במזומן. המשמעות היא שחברות חייבות לדווח במדויק על ה-EBITDA שלהן ואינן יכולות להוריד אותו באופן מלאכותי כדי להיראות רווחיות יותר.
הרפורמה משפיעה על חברות שהורידו באופן מלאכותי את ה-EBITDA שלהן כדי להיראות רווחיות יותר ממה שהן היו בפועל. הרפורמה מבטיחה שחברות אלו לא יוכלו להמשיך לעשות זאת, ושהמשקיעים יוכלו להעריך במדויק את המצב הפיננסי האמיתי של החברה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים