רשות המיסים האמריקאית ה- IRS

ביום נתון נעשים רק בישראל אלפי חיפושים במנועי החיפוש האינטרנטיים הכוללים את מילת החיפוש "IRS". יותר מכל, ריבוי החיפושים הנ"ל מצביעה על כך שה- IRS הינה אחת הרשויות היותר משמעותיות (שלא לומר מאיימות), עבור אזרחי אמריקאיים ואפילו עבור אזרחים ישראלים המשקיעים או מקיימים פעילות עסקית כלשהי בארצות הברית. במאמר זה נפרט אודות הרשות רשות המיסים האמריקאית.

חשיבותה של הרשות רשות המיסים האמריקאית נגיעה כמעט בכל תחום בחייו של הפרט, מיום הלידה ועד יום המיתה, ולעיתים גם לאחר המוות. במאמר שכאן ננסה לעמוד, ולו בקצרה, על האספקטים השונים הקשורים לפעילותה של הרשות, וזאת בכדי לשמש את אלפי המחפשים כמעין מורה נבוכים.

 

רשות המיסים האמריקאית ה- IRS

רשות המיסים האמריקאית, Internal Revenue Service ובקיצור ה- IRS, הינה רשות האמונה על אכיפת חקיקת המס של הממשל הפדרלי האמריקאי. הרשות כפופה למשרד האוצר האמריקאי ואחראית למרבית ההכנסות הדרושות למימון הממשל הפדרלי. רק בשנת 2018 גבתה הרשות מיסים בסך של כ- 3.3 טריליון דולרים.

 

חוקי המס

קוד המס (TAX CODE) הינו שם כולל לעשרות אלפי סעיפי הוראות מיסוי פדרליות. ה-IRS אמונה על התקנת תקנות מכוחן של הוראות אלו, על פרסום נהלים, הנחיות ומכתבי עמדה אשר נועדו לסייע לנישום (ולרוב לנציגיהם), להבין את חובותיהם וזכויותיהם מכוח חקיקה זו. ישנם מספר חוקים עיקריים הנוגעים למרבית הנישומים, ואלו יפורטו, ככל הנדרש, בהמשך מאמר זה.

חובת הדיווח לעומת חבות המס

חקיקת המס האמריקאית מתארת שתי חובות עיקריות: חובת דיווח מס וחובת תשלום המס. המדובר בשתי חובות נפרדות ובלתי תלויות המבוססות על הערכה עצמית של הנישום, הערכה שכמובן נבדקת על ידי ה- IRS.

 

חובת דיווח הכנסה שנתית ל- IRS

חובה בעלת היקף רחב ביותר. כך, על כל אזרח אמריקאי, תושב קבע בארצות הברית ותאגיד מקומי להגיש דוח מס שנתי בו הוא מדווח על כלל הכנסותיו באותה שנת מס. חובה זו חלה גם על אזרחים זרים או חברות זרות בעלי הכנסה שמקורה בארצות הברית, אך אלו נדרשים לדווח רק על הכנסותיהם המקומיות.

ישנו צמצום מסוים לתחולתה חובת הדיווח של חובת הדיווח לגבי נישומים יחידים (נישומים שאינם תאגיד מקומי או זר). החוק, אשר מתעדכן אחת לשנה, קובע ספי הכנסה אשר רק נישומים שהכנסתם גבוהה מהסף הנ"ל חייבים בהגשת דיווח מס שנתי. ככל שמדובר בעצמאיים הרי שכל הכנסה מעל ל- 400 דולרים תחייב בהגשת דיווח מס.

אולם, ככל שמדובר בשכירים נקבעים ספי הכנסה שונים הנעים בין הכנסה שנתית של 5 דולרים ל- 26,000 דולרים, והכל בהתאם לסטטוס האישי של הנישום (רווק, נשוי, אלמן וכדומה).

 

חבות מס ל- IRS

זוהי חובה בלתי תלויה בחובת הדיווח שכן לא כל נישום החייב בדיווח ימצא חייב בתשלום מס (יתכן וחבות המס תסתכם ב- 0 דולרים, ויתכן גם שהנישום לא רק שלא ישלם מס אלא יקבל החזרים). חבות המס מבוססת על הנתונים לגבי הכנסות, רווחים, הפסדים, ניכויים וזיכויים אשר סופקו על ידי הנישום בטופס דיווח המס שלו.  שיטת המיסוי קובעת כי בעבור כל שנה ישולמו מקדמות מס המבוססות על נתוני דוח המס הקודם, ובמקרה הצורך יבוצעו בשנת המס העוקבת תיאומי מס.

 

טפסי דיווח מס הכנסה שנתי ל- IRS

כאמור, חובת הדיווח וחבות המס מתבססות על הערכה עצמית של הנישום. הערכה זו באה לידי ביטוי בטפסי דיווח  המנוסחים על ידי ה- IRS. טפסים אלו הינם ייחודיים וייעודים לכל מטרה ולמהותו של הנישום. כך, למשל דיווח המס השנתי של יחיד שהינו אזרח אמריקאי יבוצע באמצעות טופס 1040, דיווח המס השנתי של חברה מסוג C-CORPORETION יבוצע באמצעות טופס 1020, דיווח המס השנתי של שותפות ייעשה באמצעות טופס 1065.

דוחות אלו ימולאו ויוגשו לרשות המס באמצעות הגשת אונליין באתר הרשות או לחלופין באמצעות שירות הדואר.

מלבד טפסי הדיווח השנתיים קיימים טפסים רבים אחרים הייעודים למטרות ספציפיות (בקשות ארכה, דיווח על העברות כספים מסוימות וכן הלאה). לפירוט הטפסים ראו מאמר "טופסולוגיה".

 

שיעורי המס

שיעורי המס קבועים בהוראות המיסוי והינם ייחודים לכל סוג של פעילות. על יחידים יחול על פי רוב שיעור המס השולי הנגזר מרמת הכנסתם ועל תאגידים מקומיים וזרים יחול שיעור מס חברות בסך 21%. על אף האמור, קיימים שיעורי מס ייחודיים הנגזרים מאופי הפעילות ומהות הנישום. כך, למשל מס רווח הון, נטלי מס העסקה עצמית, מס GILTI, מס עיזבון ושיעורי מס החלים על זרים מכוח חוק ה- FIRPTA.

לפירוט הנושאים ראו מאמרים בעניין: "דוחות מס והחזרים", "מיסוי השקעות  נדל"ן", "מיסוי עסקאות תאגידים", "מס  עיזבון", "מס פדרלי בארצות הברית", "מס הכנסה עצמית"  ו- "חוק ה- FIRPTA".

 

חובת דיווח ל- IRS על נכסים פיננסים המוחזקים מחוץ לארצות הברית

במסגרת דיווח המס השנתי על אזרחים אמריקאים, תושבי קבע וחברות מקומיות לדווח באמצעות טופס 8938 הנלווה לטופס דיווח המס העיקרי על נכסים פיננסים המוחזקים על ידיהם מחוץ לתחומי ארצות הברית. המדובר בחובה עצמאית ונוספת לחובתם של אזרחי המדינה להגיש למשרד האוצר האמריקאי טופס FBAR ואף בו מפורטות החזקותיהם בנכסים פיננסים ברחבי העולם.

למידע נוסף אודות טופס 8938, ראו מאמר -"טופס 8938".

 

ביקורת מס הכנסה של ה-IRS

כל נישום המגיש דיווח מס עשוי להיות מושא לביקורת מס, בין אם בשל אי סדרים שעלו במידע שמסר ובין אם בשל בדיקה אקראית. ביקורת של ה- IRS תחל על פי רוב במכתב התראה. לאחר מכן יתכן כי הנישום יידרש להמציא מסמכים ספציפיים או שיהיה נתון לתשאול. אפשרות נוספת הינה ביקורת פתע בבית העסק.

ע"פ ממצאי הביקורת – דיווח חלקי, העדר דיווח, רמייה או ביקורת טובה, יוחלט על המשך הטיפול בהליך. בהתאם לתוצאות יוחלט האם להשית על הנישום קנסות, לעדכן את סכום השומה או אולי להעביר את הנושא לטיפול המחלקה הפלילית של ה- IRS.

 

סנקציות בגין אי דיווח ל-IRS

בכדי להבטיח אכיפת הוראות המיסוי במלואן הסנקציות הקבועות בשל אי עמידה בחובות המס הינן מחמירות ביותר.  איחור במועד הדיווח עלול לגרור קנס בסך של עד 25% מחבות המס ודיווח חסר עלול לגרור קנס בסך של 20% מחבות המס.  אי עמידה בתשלום מקדמות המס עשוי לגרור קנס בשיעור של 0.5% מחבות המס בעבור כל חודש של איחור.

לא זו בלבד, אלא שחבות המס צוברת ריבית שנתית בשיעור של כ- 6. בנוסף, יש לזכור כי אי עמידה בחבות המס עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית ואף להביא לשלילת הדרכון האמריקאי.

 

תכנית הגילוי מרצון של ה- IRA

בניסיון לעודד אזרחים אמריקאים שלא הגישו עד כה דיווחי מס שנתיים, פיתחה רשות המס האמריקאית תכנית גילוי מרצון. התכנית מאפשרת, תחת תנאים מסוימים, להגיש בדיעבד דיווחי שנים קודמות תוך שהיא מבטיחה לנישומים הגנה מפני קנסות וסנקציות אחרות. לקריאה נוספת ראו מאמר "תכנית הגילוי מרצון".

 

לסיכום

הוראות מיסוי, ובטח הוראות המיסוי האמריקאי, מרחפות מעל אזרחי המדינה ומשקיעיה בכל עת. ההוראות הינן סבוכות, מורכבות ומצריכות ידע מקצועי רב. המאמר שכאן היה רק קצה המזלג בחלק מהנושאים העשויים להיות רלוונטיים לקוראים.

מידע נוסף רב מובא במאמרי האתר העוסקים בסוגיות פרטניות. ואולם, מעל לכל, ישנה חשיבות קריטית לקבלת ייעוץ מקצועי ותכנון מס אסטרטגי על ידי מומחים בתחום. הצוות המקצועי ומהמיון של MasAmerica עומד לרשותכם בכל עניין.

רשות המיסים האמריקאית ה- IRS
רשות המיסים האמריקאית ה- IRS

שאלות ותשובות בנושא

שירות המס הפנימי (IRS) הוא סוכנות הממשל הפדרלי של ארצות הברית האחראית על גביית מסים ואכיפת קוד ההכנסה הפנימית.
חוקי המס הם מערכת של כללים ותקנות המסדירים את השומה וגביית המסים על ידי הממשלה. חוקים אלו מפורטים בקוד ההכנסה הפנימית, שהוא החוק הפדרלי השולט במיסוי בארצות הברית.
חובת הדיווח היא באחריות הנישומים לדווח על הכנסותיהם, ניכויים, זיכויים ופריטים נוספים בדוח המס. חבות מס היא סכום המסים שחייב נישום לאחר שנלקח בחשבון כל ניכויים, זיכויים ופריטים מותרים אחרים.
תוכנית הגילוי מרצון של מס הכנסה היא תוכנית המאפשרת למשלמי מסים לחשוף הכנסות שלא דווחו בעבר ולשלם מסים המגיעים להם מבלי לעמוד בפני תביעה פלילית. התוכנית גם מאפשרת למשלם המסים לבצע תיקונים מרצון בהחזרים שלהם ללא קנס.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים