מיסוי השקעות PFIC בארצות הברית

בשל ריבוי הוראות המיסוי ומורכבותם, ישראלים רבים בעלי אזרחות אמריקאית כפולה עשויים למצוא את עצמם מגישים דיווח לקוי לרשות המיסים האמריקאית וחשופים לנטלי מס כבדים ביותר. הדברים נכונים אחת כמה וכמה בכל הנוגע להשקעה בחברות השקעה פאסיביות זרות – חברות PFIC.

כך, אזרחים ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית כפולה עשויים למצוא את עצמם משקיעים בהשקעה פופולארית כמו קרן נאמנות ישראלית, מבלי שהם יודעים כי השקעה זו מצריכה דיווח מיוחד לרשות המס האמריקאית וכי היא חושפת אותם לנטלי מס כבדים ביותר. במאמר שכאן נסביר מהי חברת PFIC, מהם המבחנים לזיהוי חברת PFIC, מהו המס המוטל עליהם וכיצד, אם בכלל, ניתן למזער את חבות המס בגינן.

 

חברת PFIC

Passive Foreign Investment Company, ובקיצור – PFIC, הינה חברה המאוגדת על פי דין זר (לא אמריקאי), ואשר מרבית מהכנסותיה הינן פסיביות. הכנסה פסיבית הינה הכנסה מדיבידנד, רווח הון, ריבית, הפרשי מטבע חוץ, תמלוגים ועוד.

 

מבחני זיהוי לחברת PFIC

ההגדרה ולפיה מדובר בחברה זרה שמרבית מהכנסותיה הינן פסיביות, אינה מספקת ולכן הגדיר החוק האמריקאי שני מבחנים לזיהוי חברת PFIC. חברה תוגדר כחברת PFIC בהתקיים אחד משני המבחנים הבאים:

 

מבחן ההכנסה

יותר מ- 75% מהכנסות החברה הן הכנסות פאסיביות.

 

מבחן הנכסים

יותר מ- 50% מנכסי החברה מנפיקים הכנסה פאסיבית או מוחזקים בכדי להפיק הכנסה פאסיבית.

יוער כי סיווג חברה כ- PFIC יעשה פר משקיע, וככל שחברה הוגדרה פעם אחת כחברת PFIC הרי שהיא תמשיך להיות מוגדרת כך בעבור אותו המשקיע, גם אם נתוני החברה השתנו ומרבית הכנסותיה הפכו אקטיביות.

כלים פיננסים שעל פי רוב יוגדרו כ- PFIC

קרנות נאמנות, תעודות סל, קרנות סל ETF)), קרנות REIT, חברות החזקה זרות, חברות זרות שפעילותן פאסיבית או שמחזיקות יתרת מזומנים גדולה, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. כלים פיננסים אלו הנחשבים להשקעה סולידית ופופולארית ביותר, יוגדרו על פי הדין בארצות הברית כמכשיר  PFIC ויהיו חשופים למיסוי דרקוני.

 

מיסוי חברת PFIC

מבנה ההשקעה באמצעות חברת  PFIC  אפשר לא אחת "הרחקת" מס מרשויות המס האמריקאיות. היות וחברות PFIC הינן חברות זרות אשר לא מבצעות חלוקת רווחים אלא נוהגות לבצע השקעה חוזרת של רווחיהן, הרי שהן מהוות מנגנון דחיית מס ואינן עולות ברשתה של רשות המיסים האמריקאית. בכדי להתמודד עם סיטואציה זו נוסחו כללי ה- PFIC והוטל מס כבד על פעילותן.

על פי כללי ה- PFIC , נישום המחזיק בחברה אשר זוהתה כחברת השקעות פאסיבית זרה יאלץ לבצע מכירה רעיונית של החזקותיו אחת לשנה, ולשלם מס בשיעור הרלוונטי וריבית פיגורים. המשמעות היא כי הנישום עשוי לשלם מס וריבית בשיעור העולה על 37%. נישום המחזיק בקרן נאמנות יאלץ להכיר ברווחים רעיוניים של הקרן באופן יחסי בהתאם לתקופת ההשקעה.

גם על רווח רעיוני זה ישלם הנישום מס וריבית פיגורים ששיעורם עשוי לעלות על 37%.לשם השוואה, ולהבנת כובד הנטל, נזכיר כי לו ביצע הנישום מכירה של החזקות בחברה הרי ששיעור המס שהיה מוטל על רווח ההון היה עומד על כ- 20%.

 

דיווח על חברת PFIC

ככל שהינכם אזרחים אמריקאים ומחזיקים בקרנות נאמנות זרות חלה עליכם חובה לבצע דיווח נפרד לרשות המיסים האמריקאית, וזאת באמצעות טופס 8621. העדר דיווח עלול לחשוף אתכם לנטלי מס כבדים, קנסות וסנקציות נוספות.

 

חברת PFIC וחוק ה- FATCA

בכדי להבטיח את אכיפת הוראות דיווח ותשלום המס האמריקאיות, חוקק בשנת 2010 חוק ה- FATCA. החוק, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2013, הטיל מספר חובות על אזרחים ותאגידים אמריקאים. החובה המרכזית הינה חובת דיווח למשרד האוצר האמריקאי על חשבונות פיננסים זרים אשר סכומם המצטבר עולה על 10,000 דולרים בסוף שנת המס או בנקודה כלשהי בשנת המס.

ה"שיניים" של ההוראה הזו מצויים בחובה נוספת אשר הוטלה במסגרת החוק – חובה על מוסדות פיננסים זרים לדווח לרשות המיסים האמריקאית על חשבונות פיננסים המנוהלים על ידם, ובהם יש לאזרחי ארצות הברית עניין. על פי החוק, מוסד פיננסי אשר לא ישמע לכללים אלו, יישא בניכוי מס במקור בשיעור 30% מכל הכנסה שמקורה אמריקאית אשר מועברת למוסד.

בעקבות חוק ה- FACTA חתמה ארצות הברית אמנת חילופי מידע פיננסי עם מספר רב של מדינות. אמנה דומה נחתמה עם מדינת ישראל. על פי האמנה מחויבים המוסדות הפיננסים בישראל (בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכדומה), לנתר חשבונות פיננסים של אזרחים אמריקאים המתנהלים במסגרת אותו מוסד, ולהעביר מידע זה לרשות המיסים האמריקאית.

משמעות הדבר הינה כי בידי רשות המיסים האמריקאית מידע רב אודות חשבונות של אזרחים אמריקאים בישראל, כולל חשבונות הכוללים מכשירי PFIC. האפשרות של רשות המיסים האמריקאית להצליב מידע אודות חשבונות פיננסים, מגדיל את יכולתה לאכוף את כללי ה- PFIC וחושף אזרחים רבים לנטלי מס כבדים ואף לסנקציות בגין אי דיווח.

לאור האמור לעיל, במידה והינכם אזרחים אמריקאים או מחזיקים בגרין קארד אמריקאי, קיימת חשיבות גדולה לזיהוי מכשירים פיננסים שהינם בגדר PFIC, ולגיבוש תכנון אסטרטגי מתאים.

 

התמודדות עם כללי ה- PFIC

ישנן מספר אסטרטגיות אפשרויות בכדי להתמודד עם כללים אלו, אך הן מצריכות יעוץ מקצועי מלא המתחשב בכלל הנסיבות שלכם ושל השקעותיכם. כשמדובר בקרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל, אחת מדרכי ההתמודדות האפשריות הינה בחירה בסיווג הקרן כ- Qualified Electing Fund.

סיווג זה מאפשר לנישום להתמסות על רווחי הקרן באופן שוטף בהתאם לחלקו בהכנסות החברה. באופן זה נמנע הנישום מתשלום ריבית או ריבית פיגורים בעבור החלוקה הרעיונית. זאת ועוד, רווחי ה- PFIC ימוסו בהתאם לשיעורי מס רווח הון.

 

לסיכום

חשיבות יתרה נודעת לזיהוי מכשירים פיננסים מסוג PFIC, ולביצוע תכנון מס אשר יבטיח חבות מס מינימאלית. צוות MasAmerica עומד לשירותכם וישמח להתאים לכם מסלול מס מתאים לצרכיכם.

מיסוי השקעות PFIC בארצות הברית
מיסוי השקעות PFIC בארצות הברית

שאלות ותשובות בנושא

PFIC, או חברת השקעות זרות פסיביות, היא חברה זרה שהכנסותיה נגזרות בעיקר מהשקעות פסיביות, כגון רווחי הון, דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ושכר דירה, ולא מפעילות עסקית אקטיבית.
מבחני הזיהוי של חברת PFIC הם מבחן הנכסים ומבחן ההכנסה. מבחן הנכסים דורש שלפחות 50% מנכסי החברה יהיו השקעות פסיביות. מבחן ההכנסה דורש שלפחות 75% מההכנסה ברוטו של החברה יהיו מהשקעות פסיביות.
ההבדל בין מבחן הנכסים למבחן ההכנסה הוא שמבחן הנכסים בוחן את נכסי החברה ומבחן ההכנסה בוחן את הכנסות החברה. מבחן הנכסים מגביל יותר מכיוון שהוא דורש שאחוז גבוה יותר מנכסי החברה יהיה מהשקעות פסיביות.
הקשר בין חברת PFIC לחוק FATCA הוא שחברת PFIC נדרשת לעמוד בדרישות הדיווח והגילוי של FATCA. FATCA דורשת ממוסדות פיננסיים זרים לדווח למס הכנסה על מידע מסוים על אנשים בארה"ב שיש להם אינטרסים פיננסיים במוסד.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים