מס חברות זרות

חברות ישראליות רבות בוחרות להעתיק או להרחיב פעילות לתחומי ארצות הברית, וזו בתקווה להגדיל את שוק הלקוחות ושיתופי הפעולה האפשריים. פעילות באמצעות חברה ישראלית, ולא באמצעות חברת בת מקומית, עשויה לטמון בחובה יתרונות רבים, אך גם חסרונות לא מעטים. במאמר שלפניכם נסביר מהי חברה זרה מבחינת הדין האמריקאי, ומהם שיעורי מס חברות זרות אשר יחולו על פעילותיה השונות.

בכדי למקסם את רווחי חברתכם נמליץ כבר עתה על תכנון מס קפדני אשר יתחשב בנסיבות הספציפיות של פעילותכם, ויתאים לכם מבנה השקעה מיטבי.

 

חברה זרה

מהי חברה זרה?

חברה

בדין האמריקאי מספר סוגי התאגדויות מקומיות אפשריות (חברה, חברה שקופה לצורכי מס, חברה בערבו מוגבל, שותפות ועוד). ואולם, לעניין "חברה זרה", רק התאגדות מסוג חברה (המקבילה הישראלית לC-CORP), שמקורה אינה בארצות הברית תחשב לצורך העניין חברה זרה.

ודוק – כשמדברים על חברה זרה אין הכוונה להתאגדויות אחרות כדוגמת שותפות או חברה בעירבון מוגבל, אלא רק להתאגדות מסוג חברה: התאגדות לשם השאת רווחים המוחזקת על ידי בעלי מניות באמצעות מניות המשקפות את חלקם בחברה, ואשר הינה בעלת אישיות משפטית נפרדת מבעליה .

 

זרה

לצורך ההגדרה בוחן הדין האמריקאי את השאלה לפי איזה דין התאגדה החברה, וזאת כפי שמצוין במסמכי ההתאגדות שלה (למשל התקנון). אין כל רלוונטיות למבחני ניהול ושליטה לצורך קביעת זרותה של החברה.

מיסוי חברות זרות

חובת דיווח

חברה זרה המפיקה הכנסה שמקורה בתחומי ארצות הברית חייבת בחובת דיווח למס ההכנסה האמריקאי. הדיווח, יתייחס אף ורק להכנסתה של החברה בתחומי ארצות הברית ויעשה באמצעות טופס F-1120. במסגרת הטופס תדווח תצהיר החברה על הכנסותיה, רווחיה, הוצאותיה, ניכויים וזיכויים.

 

מיסוי חברות זרות – ניכוי מס במקור

בכדי למנוע מצב של העלמת הכנסות ומס על ידי יישויות זרות (בין אם יחידים ובין אם חברות), החיל הדין האמריקאי חובת ניכוי מס במקור לזרים. על פי החובה, הכנסה של יישות זרה שמקורה בארצות הברית, מחייבת הגורם מעביר ההכנסה לשמש כ"סוכן" של רשות המיסים האמריקאית, ולנכות מההכנסה מס במקור בשיעור של 30%.

באופן זה מובטח כי הגורם הזר, בענייננו החברה הזרה, תגיש את דיווח המס השנתי שלה ותישא בחבות מס. פעילותם תמוסה בהתאם לכללים החלים עליה, והם יוכלו לבקש החזר עבור עודף המס אם (ככל שקיים עודף שכזה).

יוער כי לאור אמנת כפל המס עליה חתומות ישראל וארצות הברית הכנסות מסוימות יהיו מניכוי מס במקור. משכך, סיווג נכון של סוג ההכנסה על ידי יועץ מס מוסמך, עשוי למנוע ניכוי מס במקור.

 

רווחי הון

הכנסותיהן של חברות זרות אשר הופקו בתחומי ארצות הברית ימוסו, בדומה לחברות מקומיות, במס חברות בשיעור של 21%. בניגוד ליחידים וחברות מקומיות מסוג L.L.C, חברה זרה לא תהנה מהטבות בשיעורי מס הון לגבי נכסים שהוחזקו מעל לשנה.

יוער, כי בדומה לחברות מקומיות, המיסוי הינו דו שלבי: מס חברות על ההכנסה, ומס דיבידנד בעת חלוקת רווחים. בעוד מס החברות חל על החברה, מס הדיבידנד חל על מקבל הדיבידנד.

 

מס סניף

ככל שמדובר בחברה זרה, הרי שבעת חלוקת הדיבידנד (שהינו לגורמים זרים), לא תהנה רשות המיסים האמריקאית מגביית מס הדיבידנד. משכך, ועל מנת להשוות את מצבם של החברות הזרות לאלו המקומיות, הוטל על חברות זרות מס נוסף והוא מס סניף.

כך, חברה זרה חשופה לחבות במס סניף על רווחי החברה המועברים על ידי בעל המניות אל מחוץ לגבולות ארצות הברית. שיעור מס הסניף עומד על 30%, אך באמצעות שימוש באמנת המס בין ישראל לארצות הברית, ניתן להגביל את השיעור ל- 12.5% בלבד.

 

מס עיזבון

מס עיזבון הינו המס החל על העברת שווי נכסיו של אדם בעת פטירתו. המס חל על יורשיו של הנפטר, ושיעורו בארצות הברית ביחס לאזרחים זרים מרקיע שחקים: 35% על כל שווי נכסים מעל ל- 60,000 דולרים. ואולם, כיוון שמניותיה של חברה הזרה הינן על פי הדין האמריקאי נכס הנמצא מחוץ לתחומי ארצות הברית, הרי שמס העיזבון אינו חל עליהם. באופן זה, מעניקה החברה הזרה הגנה משפטית מפני תחולתו של המס – גם במות המשקיע, לא יחול על חלקו בחברה מס עיזבון.

 

מיסוי ישראלי על חברות ישראליות הפועלות בארצות הברית

חברות ישראליות הפועלות בארצות הברית חייבות במס גם בישראל בגין הכנסותיהם שהופקו בארצות הברית. על פי אמנת כפל המס שנחתמה בין ישראל לארצות הברית, הרי שעל החברה יושת מס בשיעור המס הגבוה ביותר מבין הדבר. בפועל המשמעות היא החברה תשלם מס חברות בארצות הברית בשיעור 21%, ובישראל תוסיף תשלום של 4% נוספים כדי להשלים לשיעור מס של 25%. זאת ועוד, בעת חלוקת הדיבידנד יושת על כל אחד ממקבלי הדיבידנד מס נוסף.

 

מילות סיכום,

חברות ישראליות רבות מרחיבות פעילות אל תחומי ארצות הברית. יש צורך ליתן את הדעת לתכנון מס מעמיק לגבי פעילות זו, וזאת על מנת לצמצם את החשיפה לחבות מס ולהגדיל את רווחי החברה. הצוות המנוסה והמיומן של MasAmerica בקיא בהוראות המיסוי השונות ויוכל לסייע לכם בתכנון מס מיטבי.

מס חברות זרות
מס חברות זרות

שאלות ותשובות בנושא

חברה היא ארגון עסקי המורכב בדרך כלל ממספר אנשים העובדים יחד כדי לנהל עסק.
חברה זרה היא חברה שבסיסה מחוץ למדינה בה היא פועלת. הוא עשוי להיות רשום במדינה הזרה, אך הוא מנהל את פעילותו במדינה אחרת.
מס סניפים הוא מס המוטל על חברות זרות המפעילות סניפים במדינה מסוימת. מס זה מחושב על פי הרווחים שהושגו מפעילות הסניף באותה מדינה.
מס עיזבון הוא מס המוטל על העברת רכוש לאחר שמישהו נפטר. הוא מחושב בדרך כלל על שווי העיזבון לפני חלוקתו ליורשים ולמוטבים אחרים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים