מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית

היבטי המס ביחס לכל עסקה ועסקה הינם רבים ומורכבים. שאלות כמו אופן ההתאגדות ומבנה הפעילות, אופי הפעילות, חובות הדיווח השונות ורובדי המיסוי השונים שעשויים לחול על העסקה – הם רק חלק מהשאלות הרלוונטיות בעת בחינת היבטי המס הקשורים לעסקה. כל  אחת משאלות אלו מצריכה מחשבה, שיקול דעת ומקצועיות. ואולם, במאמר שכאן נתעלם משאלות אלו נתייחס אך רק לאספקט מיסוי יחיד אשר ישפיע על כדאיות עסקאותיכם: מיסוי רווחי ההון והדיבידנדים בארצות הברית.

כפי שיודע כל משקיע – קטן כגדול, קבלת החלטה לגבי הרחבת פעילות עסקית אל תחומי ארצות הברית או לחלופין החלטה לגבי לקיחת חלק בהשקעת נדל"ן בארצות הברית, צריכה להתחשב בשאלות כגון ביקוש, היצע, עלויות, תמחור ורווח פוטנציאלי. אלא שמשקיע מנוסה יודע כי היבטי קריטי נוסף לצורך קבלת החלטה לגבי פעילות עסקית בארצות הברית מצריכה התחשבות גם בהיבטי המס הקשורים לפעילות. כעת נתמקד במיסוי רווחי ההון והדיבידנדים בארצות הברית.

 

רווחי הון

מהו רווח הון?

רווח הון הינו הגידול בהון הנוצר בעת מכירת הנכס, קרי- ההפרש בין התמורה שהתקבלה בעד הנכס לבין מחיר רכישתו. נכס אינו רק נכס נדל"ן אלא גם נכס פיננסים. כך, הפרש בין התמורה ומחיר הרכישה בעת מכירת נכסים פיננסים כדוגמת מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב וכדומה – יוגדר רווח הון.

 

מהו המס אשר יחול על רווח הון שהופק בארצות הברית?

על רווחי הון כהגדרתם לעיל יחולו שיעורי מס רווח הון.

לצורך קביעת שיעורי המס אשר יחולו על רווח הון, מבחין הדין האמריקאי בין נכסים שנמכרו בטווח של שנה מעת רכישתם (Short term capital gains), לבין נכסים שנמכרו בטווח של מעל לשנה מעת רכישתם (Long term capital gain). בכדי לתמרץ משקיעים להחזיק בנכסים ולא למכור אותם מיד לאחר קנייתם, קובע הדין האמריקאי שיעורי מס רווח הון עדיפים מקום בו הנכס הוחזק מעל לשנה. כך, כאשר הנכסים הוחזקו מתחת לשנה – יחולו שיעורי המס הרגילים החלים על הנישום לפי מיהותו וסך הכנסתו. לעומת זאת, כאשר הנכסים הוחזקו מעל לשנה- יחולו שיעורי מס עדיפים.

שיעורי מס רווח הון

כאמור, רווח ההון מנכס שנמכר בטווח של שנה מעת רכישתו ימוסה בשיעור מס ההכנסה ה"רגיל". ככל שמדובר ביחידים או בשותפים בחברת L.L.C (שהם כידוע נושאי חבות המס של החברה), הרי ששיעור המס יהיה שיעור המס השולי החל על הנישום בהתאם להכנסתו הכוללת – בין 10%-37%. ככל שמדובר בחברות (מקומיות או זרות), שיעור המס יהיה שיעור מס החברות – 21%.

רווח הון מנכס שנמכר בטווח של מעל לשנה מעת רכישתו ימוסה בשיעורי מס רווח הון מוטבים. ככל שמדובר ביחידים או בשותפים בחברת L.L.C, יקבעו השיעורים כדלקמן:

 

שיעור של 28%

שיעור זה יושת של רווח הון שמקורו במכירת אוספים או מכירת מניות מסוג Qualified small business stock.

 

שיעור של 25%

שיעור זה יושת על חלקו של ערך הפחת מתוך רווח ההון.

 

שיעור שבין 0-20%

שיעורים אלו יושתו על רווח הון שאינו עונה על אחת מן ההגדרות לעיל, והכל בהתאם למדרגת הכנסתו של הנישום.

עד כאן מיסוי רווחי הון של יחידים ושותפויות בנוגע לנכסים שהוחזקו בטווח שמעל לשנה מעת רכישתם. חברות – מקומיות או זרות – לא ייהנו משיעורים מוטבים של רווחי מס הון, גם בנוגע לנכסים שהוחזקו על ידיהם מעל לשנה.

 

סיכום שיעורי מס רווח הון

  יחידים (גם שותפים בחברות L.L.C) חברות (מקומיות וזרות)
החזקה לטווח קצר  שיעור המס השולי לפי מדרגות המס- 10-37%. שיעור מס חברות – 21%
החזקה לטווח ארוך שיעורים מופחתים – בין 0-28% שיעור מס חברות – 21%

 

מיסוי דיבידנדים

מהו דיבידנד?

דיבידנד הינו תשלום שמעבירה חברה מתוך רווחיה או עודפיה לידי בעלי המניות שלה. הלכה למעשה, הדיבידנד הינו הכנסה נוספת הנכללת בתוך הכנסותיו השנתיות של מקבל הדיבידנד. משכך, מס הדיבידנד הינו מס החל על מקבל הדיבידנד ולא על החברה המחלקת אותו.

 

מהו שיעור מס הדיבידנד בארצות הברית?

מיסוי דיבידנדים דומה למיסוי רווחי הון, אלא שבמקום ההבחנה על בסיס טווח הזמן בו הוחזק הנכס קיימת הבחנה בין סוגי דיבידנדים: דיבידנד מוטב (Qualified Dividends) ודיבידנד רגיל (ordinary dividends).  דיבידנד רגיל ימוסה בשיעור המס "הרגיל" החל על הנישום – באם מדובר ביחידים או בשותפים בחברות L.L.C הרי שמדובר בשיעור המס השולי החל עליהם בהתאם להכנסותיהם (בין 10-37%).

לעומת זאת, באם מדובר בחברות – מקומיות או זרות – הרי שמדובר בשיעור מס חברות העומד על 21%.

דיבידנד מוטב יהנה משיעורי מס מיטביים בדומה לשיעורי מס רווח הון. כך, ככל שמדובר ביחידים או שותפים, הרי שהדיבידנד ימוסה בשיעור שבין 0-20%. לעומת זאת, ככל שמדובר בחברות – זרות או מקומיות – הדיבידנד ימוסה בשיעור מס חברות העומד על 21%. חריג לכלל זה: מקום בו הדיבידנד התקבל מחברת בת זרה המוחזקת בשיעור של מעל 10% משך זמן שמעל לשנה, תהיה זכאית החברה האם לפטור ממס דיבידנד.

 

סיכום שיעורי מס דיבידנד

יחידים (גם שותפים בחברות L.L.C) חברות (מקומיות וזרות)
דיבידנד רגיל שיעור המס השולי החל בהתאם להכנסה- 10-37% שיעור מס חברות – 21%
דיבידנד מוטב מס בשיעור שבין 0-20% שיעור מס חברות – 21%. חריג- פטור ממס לחברת אם שקיבלה דיבידנד מחברת בת זרה המוחזקת מעל לשנה בשיעור של לפחות 10%.

יש לכם שאלות? צוות MasAmerica ישמח לעמוד לרשותכם בייעוץ, תכנון והפעלה של היבטי המס בפעילותכם העסקית בארצות הברית.

מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית
מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית

שאלות ותשובות בנושא

רווח הון הוא עלייה בערכו של נכס, כגון מניות או נדל"ן, על פני מחיר הרכישה שלו.
שיעור מס רווחי הון בארה"ב נקבע לפי שיעור המס השולי של המשקיע. עבור יחידים, שיעור מס רווחי הון לטווח קצר זהה לשיעור מס הכנסה רגיל, שנע בין 10% ל-37%. עבור רווחי הון לטווח ארוך, שיעור המס נע בין 0% ל-20%.
דיבידנד הוא תשלום שמבצעת חברה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה או עתודותיה. הוא משולם בדרך כלל כאחוז ממחיר המניה של החברה.
שיעור מס הדיבידנד בארה"ב תלוי בשיעור המס השולי של המשקיע ובסוג הדיבידנד. דיבידנדים כשירים ממוסים בשיעור זהה לרווחי הון לטווח ארוך, הנעים בין 0% ל-20%, בעוד שדיבידנדים לא כשירים ממוסים בשיעור מס ההכנסה הרגיל של המשקיע, הנע בין 10% ל-37%.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים