תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

רשות המיסים האמריקנית מטילה על כלל אזרחי ארה"ב (כמו גם על אזרחים זרים המקיימים פעילות כלכלית בתחומה) חבות מס משמעותית. במדריך זה נסקור את הנושא בדגש על חובת תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC והסנקציות המוטלות על איחור בתשלומים אלו. 

 

ההבדל בין חובת דיווח לחובת תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

מיסוי חברות בארה"ב הוא עולה תוכן מורכב שנוטה לבלבל בעלי עסקים רבים, המתקשים להבדיל בין חובת הדיווח לרשות המיסים האמריקאית ובין חובת תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC, שאינן היינו הך.

חשוב להבין כי לא כל חברה או שותפות שחלה עליה חובת דיווח לרשות המיסים, בהכרח תהיה חייבת בתשלום המס בפועל. כלומר, ייתכן מצב שבו חברה או שותפות תגיש לרשות המיסים האמריקאית דוח מס, ולאחר בדיקתם של הניכויים והזיכויים המגיעים לחברה / לשותפות, חבות המס שלה תסתכם בסכום אפס, כך שעל בעליה לא תחול חובת תשלום מס.

 

כמה מילים על שיטת המיסוי על הכנסות בארה"ב

אזרחי ארצות הברית ובעלי גרין קארד נדרשים לשלם לרשות המיסים האמריקאית מס בגין כלל הכנסותיהם הבינלאומיות בכל שנת מס נתונה. שנת המס האמריקאית היא זהה לשנת המס הישראלית, וחלה בין ה – 1 בינואר ל – 21 בדצמבר. בתחילתה של כל שנת מס, נדרשים נישומים להגיש לרשות המיסים האמריקאית דוח שנתי המפרט את הכנסותיהם לשנת המס החולפת, שבהתאם להן – מחושב היקף המס שעליהם לשלם בעבור שנת המס האחרונה.

גם גביית המס בארה"ב דומה לשיטת הגבייה בישראל, במובן שמס ההכנסה האמריקאי (ה – IRS) איננו נוהג להמתין עד סוף שנת המס כדי לגבות את מס ההכנסה השנתי עבור הנישום, אלא דורש שהמס ינוכה במקור או ישולם כמקדמות.

כיצד מתבצע ניכוי מס במקור בארה"ב?

ניכוי מס במקור בארצות הברית, מתבצע עבור נישומים שכירים באמצעות המעסיק שלהם שמנכה את המס משכר העבודה שלהם. ניכוי המס מופיע בטופס W2, אחרי שהמעסיק מקבל מהעובד את הפרטים הרלוונטיים לאומדן שיעור המס שיש לנכות במקור במסגרת טופס W4. ניכוי מס במקור מדיבידנדים, ניירות ערך, ריביות, IRA או צד שלישי, יתבצע בעזרת טופס 1099 מהסוג הרלוונטי.

 

האם ניכוי מס במקור בא במקום תשלום מקדמות מס בארה"ב?

חלק מההכנסות של אזרחי ארצות הברית, מחייבות תשלומים משוערים על פי שיטת המקדמות בנוסף לניכוי המס במקור. הדבר נדרש כאשר נוצר מצב שבו שיעור המס המנוכה המקור משכר העבודה של העובד נמוך מהמס שאמור היה להיות מנוכה בגין סך הכנסותיו בפועל.

 

האם גם ישראלים חייבים בתשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC בארה"ב?

ישראלים שיש להם גם אזרחות אמריקאית ובבעלותם עסק עצמאי, יידרשו לשלם מלבד המיסים בישראל גם את המקבילה לדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בארצות הברית, הידועים בתור Self Employment Tax. אף שאמנת המס שעליה חתומות ארה"ב וישראל מונעת גביית כפל מס הכנסה, אין מניעה לגבייה של תשלומים כפולים לביטוח הלאומי.

עבור רווחים מעל סכום של 400 דולר, יחויב בעל העסק ב – Self Employment Tax בשיעור של 15% מסך רווחיו . אף שכאמור לא מדובר בתשלומים למס הכנסה האמריקאי אלא לביטוח הלאומי ולמס הבריאות בארה"ב, חשוב לדעת שכמחצית מסכום התשלום הנ"ל נחשב כהוצאה מוכרת במס הכנסה.

 

אז מי חייב בדיווח לרשויות המס בארה"ב ומי חייב בתשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC?

חובת הדיווח למס הכנסה בארה"ב חלה על כל אזרח אמריקני, תושב קבע בארה"ב וגם על אזרחים זרים בעלי הכנסות שמקורן בארה"ב, שהכנסתם עולה על רף ההכנסה המוגדר בחוק. רף ההכנסה המחייב דיווח מוגדר בנפרד עבור נישומים בסטטוס משפחתי שונה.

עם זאת, בתשלום מס יהיו חייבים רק נישומים ובעלי תיקים שלאחר בדיקת דוח המס שלהם, הניכויים והזיכויים שלהם, עדיין ימצאו כבעלי רווחים שיש למסות. חברה או שותפות שהייתה חייבת במס בשנת המס הקודמת, תידרש לתשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC על פי התחשיב שיוסבר בשורות הבאות.

 

מתי מתבצע תשלום מקדמות המס לשותפויות וחברות LLC בארה"ב?

עבור שותפויות וחברות LLC בארה"ב תשלום המס מתבצע בעזרת מקדמות רבעוניות,

שמתבססות על הערכותיהם של בעלי החברה בדבר היקף ההכנסות השנתיות הצפויות בעסק בנוסף להיקף ההכנסות בשנה שחלפה.

על פי איזה חישוב נקבע תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC?

תשלום המקדמות מחושב על פי הערכותיהם של בעלי החברה / השותפות בנוגע להכנסות השנתיות הצפויות לארגון ולוקח בחשבון גם את שיעור ההכנסות של החברה / השותפות ברבעונים הקודמים.

 

מי לא חייב בתשלום מקדמות לשותפויות וחברות LLC בארצות הברית?

חברות או שותפויות שלא הייתה להן חבות מס במהלך שנת המס האחרונה ונישומים שלא היו במעמד של אזרחי ארה"ב לאורך כל שנת המס – לא ידרשו לשלם מקדמות ל – IRS.

 

חובת ניכוי מס במקור מול תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

משקיעים זרים שאינם אזרחים אמריקאיים ובבעלותם חברת LLC או שותפות בארה"ב, חייבים בהתאם לסעיף 1446 בחוק מס ההכנסה האמריקאי, בניכוי מס במקור מתוך רווחי השותפות המחולקים ביניהם כשותפים זרים, לאורך שנת המס.

 

מה אומר סעיף 1446 לחוק מס ההכנסה האמריקאי בנושא תשלום מקדמות מס?

על פי סעיף 1446, חברות פרטיות הנמצאות תחת בעלות משותפת של משקיעים זרים שאינם תושבי ארה"ב ומייצרות הכנסות על בסיס פעילות עסקית בתחומי ארצות הברית, חייבות בתשלום מקדמות מס ללא קשר לנושא ניכוי המס במקור בגין חלוקת הדיבידנדים שבוצעה לאורך שנת המס. שותפויות כאלו שאינן פועלות על פי הוראותיו של סעיף זה כמו גם הוראות המיסוי הנוספות בחוק, צפויות לקנסות כבדים שלרוב לא יתאפשר ביטולם.

 

האם משקיעים זרים בשותפות יכולים לקבל פטור מניכוי מס במקור?

שותף זר שחבות המס שלו נמוכה מ – $1,000 בהתאם לדוח המס הפרטי שלו, רשאי לבקש מרשות המיסים בארה"ב פטור מניכוי מס במקור בגין הכנסותיו.

 

התוצאה של אי עמידה בחובת תשלום מקדמות לשותפויות וחברות LLC

אי עמידה בחובת תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC עלולה להוביל להטלת קנסות כבדים וריבית פיגורים גבוהה על ארגונים. סכום הקנסות על איחור בתשלום המקדמות מתחיל ב – $1,000, כאשר על אי תשלום מיסים באופן כללי, מוטלים קנסות בסך 0.5% מסכום חבות המס הכללי. זאת, כאמור, בתוספת של כ – 6% ריבית על כל יום של עיכוב בתשלום המס.

 

באילו נסיבות אפשר לבטל קנסות על אי תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות?

אם ניתן להוכיח שמקדמות המס לא שולמו במועדן בנסיבות יוצאות דופן, אפשר לבקש את ביטול הקנס על הפיגור בתשלומי המקדמות, בעזרת טופס 2210.

נישום שחייב מס בסכום הנמוך מ – $1,000 בקיזוז סכום המקדמות שכבר שולם וניכויי המס במקור, או מי ששילם 90% ויותר מחבות המס הכוללת לשנת המס הנתונה, בסבירות גבוהה לא יחויב בתשלום קנסות בגין אי תשלום המקדמות (בלי קשר לריבית הפיגורים והקנסות בגין האיחור בתשלום).

 

בשורה התחתונה

במדריך זה דנו בחובת תשלום מקדמות המס לשותפויות וחברות LLC בארה"ב והסברנו את החשיבות הרבה של הגשת דוחות המס ותשלום המיסים במועד. במידה ואתם זקוקים לסיוע נוסף בהבנת הנושא ובאופן תשלום המקדמות בפועל, הצוות המקצועי שלנו באתר מס אמריקה, ישמח לעמוד לרשותכם.

תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC
תשלום מקדמות מס לשותפויות וחברות LLC

שאלות ותשובות בנושא

חובת הדיווח מחייבת שותפויות וחברות LLC להגיש החזר מס מידע (טופס 1065) ל-IRS ולספק לשותפים ולחברים שלהם את לוחות הזמנים K-1 (טופס 1065). החובה לשלם מקדמות מס מחייבת שותפויות וחברות LLC לבצע תשלומי מס משוערים לאורך השנה, בהתבסס על ההכנסה הצפויה שלהם.
מערכת מס ההכנסה בארה"ב מבוססת על מבנה שיעורי מס פרוגרסיבי, כלומר, הכנסה ממוסה בשיעורים שונים בהתאם לכמות ההכנסה שהרווחת. בארה"ב יש גם ניכויים, זיכויים ופטורים שונים שיכולים להפחית את הסכום הכולל של המסים.
ניכוי מס במקור הוא התהליך שבו מעסיקים מעכבים חלק משכר העובד ומעבירים אותו לממשלה כדי למלא את חבות המס של העובד. מעסיקים נדרשים לנכות מסים משכר עובדים ומשכורות, וכן מתשלומים שאינם שכר כגון בונוסים ועמלות.
סעיף 1446 של קוד מס ההכנסה האמריקאי מחייב שותפויות לנכות ולשלם מסים על סוגים מסוימים של הכנסה, כגון רווחי הון, תמלוגים והכנסות אחרות ממקורות ארה"ב. שיעור המס בגין ניכוי במקור זה שווה בדרך כלל לשיעור השולי הגבוה ביותר של מס הכנסה.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים