דיווחי מס בארה"ב וטופסולוגיה: מורה הנבוכים בין הטפסים השונים

1040? או אולי בכלל 1120F? צריכים להגיש דיווח מס לרשות המיסים האמריקאית ומתלבטים אילו טפסים להגיש ומה בכלל צריך להיות כלול בהם? לפניכם המדריך השלם לניווט בטופסולוגיה של רשות המיסים האמריקאית.

 

טופס דיווח FATCA

במטרה להתמודד עם הגירעון ההולך וגדל בתקציב המדינה, נכנס לתוקפו בשנת 2013 חוק ה- FATCA (ראשי תיבות: Foreign Account Tax Compliance Act). החוק מחייב כל אזרח אמריקאי וכל מחזיק גרין קארד שהינו בעלים, בעלים במשותף או מורשה חתימה בחשבונות פיננסים המוחזקים מחוץ לארצות הברית, לדווח למשרד האוצר האמריקאי על חשבונות אלו, וזאת במידה שהסכום המצטבר בכל החשבונות עלה על 10,000 דולר בנקודת זמן כלשהי באותה שנת מס. לעניין זה, חשבונות פיננסים כוללים: חשבונות עובר ושב, פיקדונות וחסכונות, קרנות פנסיה, תיקי ניירות ערך, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון.

הדיווח הנ"ל נעשה באמצעות טופס ה- FBAR (ראשי תיבות: Report of Foreign Bank and Financial Accounts), באופן מקוון בלבד. חלקו הראשון של הטופס מתייחס לפרטים אישיים של המגיש. יתר החלקים הבאים לאחר מכן מתייחסים לפרטיהם של החשבונות הפיננסים בהם מחזיק המגיש: תחילה חשבונות בבעלות ישירה, עובר לחשבונות בבעלות משותפת ולבסוף חשבונות בהם המגיש הינו מורשה חתימה. בכל אחד מהחלקים נדרש המגיש למלא פרטים אינפורמטיביים לגבי החשבונות, בין היתר סכומי הכסף הצבורים בהם.  בתום מילוי מלוא הפרטים, חותם המגיש על הטופס בצורה אלקטרונית.

מועד הדיווח הינו ה- 15 באפריל. ניתן לקבל ארכה עד ליום 15 באוקטובר.

שימו לב כי אי עמידה במועד הדיווח עלולה לגרור סנקציות אזרחיות ו/או פליליות : אזרח ארצות הברית שלא דיווח על חשבון זר שלא במתכוון, צפוי לקנס של $10,000 לכל הפרה. אזרח ארצות הברית שלא דיווח בכוונה, צפוי לקנס של 10,000$ או 50% מהיתרה בחשבון – לפי הגבוה. בהקשר זה ראוי לציין כי ה- IRS יזם תוכנית גילוי מרצון המאפשרת לבצע דיווחי מס בדיעבד, מבלי להיות חשוף לסנקציות.

טפסי W/9  ו- W/8

על מנת להבטיח את אכיפתו של חוק ה- FACTA, כולל החוק הוראה המחייבת רשויות מיסים במדינות עימן חתמה ארצות הברית על הסכם מתאים, לדווח לרשות המיסים האמריקאית על חשבונות המנוהלים במדינתם על ידי אזרחים אמריקאים / מחזיקים בגרין קארד.

החל משנת 2016 מדינת ישראל חתומה על הסכם החלפת מידע פיננסי עם ארצות הברית. במסגרת ההסכם, רשות המיסים הישראלית מעבירה לרשות המיסים האמריקאית (IRS), מידע על חשבונות פיננסים המנוהלים בישראל על ידי אזרחים אמריקאים / מחזיקים בגרין קארד. רשות המיסים נעזרת כמובן בתאגידים הפיננסים בישראל אשר מדווחים לה על חשבונות כאמור.

משכך, במידה והתאגיד הבנקאי מזהה אינדיקציות לפיהן הלקוח הינו אזרח אמריקאי או מחזיק בגרין קארד, יפנה הבנק אל הלקוח בבקשה להצהיר כי הוא אכן אזרח אמריקאי ולמלא טופס W/9 – Request For Taxes Payer Identification number and Certification.

הטופס כולל מסירת פרטים אישיים, בין היתר:

 • סוג היישות המדווחת (יחיד, חברה, שותפות, נאמנות או L.T ) ;
 • שם ושם משפחה (או לחלופין: שם חברה אם לא מדובר ביחיד);
 • מספר זיהוי לצרכי מס- TIN (ראשי תיבות: Taxpayer Identification Number)
  • ככל שמדובר באזרח אמריקאי הכוונה היא למספר הביטוח הלאומי SSN (ראשי תיבות: Social Security Number).
  • אזרח שאינו מחזיק במספר כאמור אך נמצא בתהליכי הנפקתו, יסמן זאת על גפי הטופס.
  • ככל שמדובר ביישות ולא ביחיד, הכוונה היא למספר EIN (ראשי תיבות: Employer Identification Number) – מספר זיהוי לצרכי מס של גופים עסקיים.
 • פרטי החשבון הפיננסי
 • פרטי הפטור מדיווח FACTA.

חלקו השני של הטופס כולל הצהרה ולפיה אכן מדובר באזרח / יישות אמריקאית, כי פרטי הזיהוי שנמסרו מדויקים וכי אתה פטור מניכוי מס במקור בשיעור 30% מהכספים המועברים חשבון המדובר. בהקשר זה יוער כי ישנן הכנסות החייבות בניכוי מס במקור בשיעור זה, בכלל זה: הכנסות משכירות, הכנסות מדיבידנד ועוד.

במידה ועל אף האינדיקציות, לא מדובר באזרח / יישות אמריקאית – יתבקש הלקוח למלא טופס W/8BEN. המדובר הוא בטופס מקביל, המיועד למילוי למי שאינם אזרחים. כמו בטופס W/9, גם כאן יתבקש הלקוח למלא פרטים אישיים מזהים, אלא שכאן טיב ההצהרה הינו הפוך: הלקוח מצהיר כי הוא אינו אזרח אמריקאי וכי הוא אינו חייב בניכוי מס במקור בשיעור 30%. ככל שלא מדובר ביחיד אלא ביישות, הטופס הרלוונטי הינו W/8BENE.

יש להדגיש כי במידה והלקוח לא ימלא כראוי את הטפסים הנ"ל, הוא יהיה חשוף לסנקציות – בין אם בסגירת החשבון על ידי המוסד הפיננסי, ובין אם בניכוי מס במקור בשיעור של 30%.

 

טופס 1040

כל אזרח אמריקאי או תושב קבע המחזיק בגרין קארד ואשר עובר את סף ההכנסה השנתית הקבועה בחוק-  חייב בהגשת דוח מס הכנסה. ככל שמדובר בעצמאים, הרי שכל הכנסה מעל ל 400$ מקימה לנישום חובת דיווח. ככל שמדובר בשכירים, סף ההכנסה גבוה הרבה יותר אך שיעורו תלוי בסטאטוס האישי של המדווח.

הדיווח נעשה באמצעות טופס 1040 – U.S. Individual Income Tax Return. הטופס כולל פרטי זיהוי אישיים ודיווח מפורט בנוגע לכל מקורות הכנסותיו. הדיווח מתייחס לכל הכנסה אקטיבית או פסיבית , ובכלל זה : הכנסה משכר עבודה, קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה, הכנסות מעסקים פרטיים, דיבידנדים, ריביות וכו'. יוער כי אין חשיבות למקום הפקת ההכנסה – הדוח מתייחס להכנסות הכלל עולמיות של הנישום. חלקיו האחרים של הדוח כוללים התייחסות לניכויי מס אפשריים, וכן התייחסות לישויות משפטיות נפרדות הנמצאות בבעלות מגיש הדוח.

אזרחים זרים אשר יש להם הכנסות שמקורן בארצות הברית, יגישו טופס מקביל – 1040NR. גם טופס זה כולל פרטים אישיים, ניכויים אפשריים וכדומה. ואולם, טופס זה מתייחס אך ורק להכנסות שמקורן בתחומי ארצות הברית. יוער, כי כיוון שלאזרחים זרים אין פרטי זיהוי כדוגמת מספר ביטוח לאומי (SSN), הרי שאלו צריכים לפנות בבקשה להנפיק מספר ITIN – מספר זיהוי לצורכי מס.

מועד הגשת טופס 1040 הינו 15 באפריל בשנה העוקבת. ככל שמדובר באזרחים שאינם גרים בתחומי ארצות הברית, ישנה הארכה אוטומטית עד ליום 15 ביוני בשנה העוקבת. בשני המקרים ניתן לקבל ארכה מיוחדת עד ליום 15 באוקטובר בשנה העוקבת.

דיווח שלא במועד, דיווח חלקי או העדר דיווח עשויים לגרור קנסות כבדים וסנקציות חמורות אחרות.

 

טופס 1120

חובת דיווח מס ההכנסה חלה כמובן גם על תאגידים. חברה אשר התאגדה כ – C-CORPERATION, כלומר התאגדות בעלת יישות משפטית נפרדת מבעליה שמטרתה השאת רווחים, תגיש את דיווח ההכנסות שלה באמצעות טופס 1120 – U.S Corporation Tax Return.

חברה כאמור אשר בחרה להיות שקופה לצרכי מס, קרי- חברת  S-CORPERATION, תדווח על הכנסותיה באמצעות טופס 1120S  . יוער כי בנגידו ל C-CORPERATION, S- CORPERATION לא תישא בעצמה בחבות המס, ובעלי המניות שלה הם שייחובו בה. ככל שמדובר בחברה זרה, יעשה בדיווח באמצעות טופס 1120F.

במסגרת הטפסים הנ"ל תדווח החברה על הכנסותיה, הוצאותיה, רווחיה, ניכויים, זיכויים ופרטים נוספים נדרשים  לחישוב חבות המס. ככל שמדובר בתאגיד מקומי – בין שקוף ובין אטום – הדיווח יתייחס להכנסות העולמיות של החברה. ואולם, ככל שמדובר בחברה זרה, הדיווח יתייחס אך ורק להכנסות שהופקו בתחומי ארצות הברית.

תאגידים מקומיים יגישו  את דיווחי המס שלהן עד ליום 15 באפריל בשנה העוקבת. חברות זרות יגישו את הדיווח עד ה – 15 ביוני בשנה העוקבת. קיימת אפשרות להגיש בקשה לארכה עד ליום 15 באוקטובר. חברות זרות יוכלו  במידת הצורך להגיש בקשה נוספת לארכה מיוחדת להגשת הדיווח עד ליום 15 בדצמבר.

 

טופס 1065

שותפויות העוסקות בסחר או בפעילות עסקית כלשהי, חייבות אף הן בדיווח מס הכנסה שנתי. דיווח המס של שותפויות יעשה באמצעות טופס 1065 – U.S Return Of Partnership Income. במסגרת הטופס תדווח השותפות על הכנסות, הוצאות, רווחים, הפסדים, זיכויים ופעילות נוספת של השותפות.

כיוון שהשותפות אינה נושאת בחבות המס בעצמה אלא מעבירה את החבות לחבריה, השותפות תנפיק במסגרת הטופס נספח Schedule – K , ובו תדווח על חלקו של כל שותף ברווחים (כפי שנקבע בהסכם השותפות). יוער כי ככל שאחד השותפים הינו יישות זרה, הרי שהשותפות תנכה במקור מס מהכנסתו, ותנפיק לו טופס 8805.

כאמור, כל אחד מהשותפים ידווח על הכנסות אלו (בהתאם לחלקו בשותפות), בטופס דיווח ההכנסה האישי שלו (טופס 1040 או לחלופין 1040NR).

שותפות תדווח על הכנסותיה באמצעות טופס 1065 עד ליום 15 במרץ בשנה העוקבת. ככל שהשותפות מנוהלת מחוץ לתחומי ארצות הברית, תינתן לפי דרישה ארכה עד  ליום 15 ביוני. בכל מקרה, ניתן לבקש ארכה נוספת עד ליום 15 בספטמבר.

 

טופס 8938

יש המכנים את טופס 8938, טופס FBAR מורחב וזו מהסיבה שגם טופס זה מתייחס לשווי מצטבר של נכסים פיננסים המצויים מחוץ לגבולות ארצות הברית. אלא שבניגוד לתפיסה הנפוצה, לא מדובר בטופס מורחב אלא בחובה נפרדת ועצמאית.

טופס 8938 – Statement Of Specific Foreign Financial Assets  – הינו טופס נלווה לטופס מס ההכנסה השנתי,  אשר בניגוד לטופס FBAR מוגש לרשות המיסים האמריקאית (IRS), ולא למשרד האוצר האמריקאי.

על הנישום לצרף טופס זה לטופס ההכנסה השנתי במקרה והשווי המצטבר של נכסיו הפיננסים המוחזקים מחוץ לארצות הברית עולה על ספי ההכנסה הבאים:

 1. נישום הנמצא בתוך תחומי ארצות הברית

  • יחיד או נשוי המגיש בנפרד – שווי המצטבר של הנכסים הפיננסים עולה על 50,000$ ביום האחרון של שנת המס, או 75,000$ בנקודת זמן כלשהי במהלך שנת המס.
  • נשואים המגישים במשותף – שווי המצטבר של הנכסים הפיננסים עולה על 100,000$ ביום האחרון של שנת המס, או 150,000$ בנקודת זמן כלשהי במהלך שנת המס.

 

 1. נישום הנמצא מחוץ לתחומי ארצות הברית

  • יחיד או נשוי המגיש בנפרד – שווי המצטבר של הנכסים הפיננסים עולה על 200,000$ ביום האחרון של שנת המס, או 300,000$ בנקודת זמן כלשהי במהלך שנת המס.
  • נשואים המגישים יחד – שווי המצטבר של הנכסים הפיננסים עולה על 400,000$ ביום האחרון של שנת המס, או 600,000$ בנקודת זמן כלשהי במהלך שנת המס.

במסגרת מילוי הטופס, על הנישום להתייחס לכלל הנכסים הפיננסים המוחזקים על ידו, ובכלל זה מניות, אגרות חוב, ניירות ערך, אופציות וכל נגזרת פיננסית אחרת. במסגרת הדיווח הנישום צריך לכלול את שווי הנכסים ופרטים מזהים אחרים בנוגע לנכסים.

אי עמידה בחובת הדיווח או לחלופין דיווח לקוי עלולה לחשוף את הנישום לקנסות – קנס של 10,000$ בגין אי הגשה, קנס של 50,000$ על סירוב מתמשך להגיש וכן הארכת תקופת ההתיישנות של נכסים.

 

טפסי 1099

טפסי 1099 הינה סדרה של טפסים אשר מתארים העברות כספים במסגרת מסחרית בין פרטים או יישויות, בין אם באמצעות העברה בנקאית ובין אם באמצעות שיק. הטופס מונפק על ידי מבצע העברה, מועבר למקבל העברה וגם לרשות המס. הן המעביר והן המקבל מגישים את הטופס לרשות המס כך שבסופו של דבר יכולה הרשות לבצע הצלבה של המידע.

המדובר הוא בסדרה של טפסים כאשר כל טופס מיוחד לסוג הכנסה אחר – הכנסה מדיבידנד, הכנסה מריבית, הכנסה משכירות ועוד ועוד.

ככלל, כל טפסי הסדרה כוללים את הפרטים של המעביר והמקבל, הסכומים שהועברו, סיבת העברה וסכום העברה.

לאור העובדה שהמידע המגולם בטפסים מאפשר הצלבת מידע ברשות המיסים, ישנה חשיבות מרבית להנפקה מדויקת של טפסי 1099 לספקים, כמו גם לקבלת טפסים דומים מלקוחות או מעבירי כספים אחרים. אי הגשה או הנפקה כמוה כדיווח לקוי או חסר, על כל המשמעויות החוקיות הנובעות מכך.

 

סיכום

עד כאן סקירת טפסי המיסוי השמישים ביותר. ואולם, המידע שהובא כאן הינו בגדר סקירה כללית בלבד, ומהווה רק קצה קצה של יריעה רחבה . מלבד הטפסים המתוארים כאן ישנם מאות אם לא אלפי טפסים אחרים שעשויים להיות רלוונטיים, ואשר אי הגשתם או הגשתם הלא מלאה עשויה לחשוף אתכם לחקירת מס ובהמשך סנקציות כספיות ומשפטיות. משכך, נמליץ על ייעוץ מקצועי ומלא בעניין.

הצוות המקצועי והמיומן שלנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה לסייע באיתור ומילוי הטפסים הרלוונטיים לענייניכם.

דיווחי מס בארה"ב וטופסולוגיה: מורה הנבוכים בין הטפסים השונים
דיווחי מס בארה"ב וטופסולוגיה: מורה הנבוכים בין הטפסים השונים

שאלות ותשובות בנושא

טופס הדיווח של FATCA הוא טופס הנדרש על ידי שירות מס ההכנסה של ארה"ב (IRS) עבור אנשים וגופים מסוימים שנדרשים לדווח למס הכנסה מידע על הנכסים הזרים שלהם. הטופס משמש לדיווח על נכסים פיננסיים זרים וחשבונות המוחזקים מחוץ לארה"ב, והוא חלק מהמאמצים של מס הכנסה להילחם בהעלמות מס.
טפסים W-9 ו-W-8 הם טפסים של מס הכנסה המשמשים לאיסוף מידע על משלמי מס וחשבונות זרים שלהם. טופס W-9 משמש לאיסוף מידע משלמי מסים בארה"ב, בעוד טופס W-8 משמש לאיסוף מידע משלמי מסים זרים.
טופס 1040 משמש את משלמי המסים בארה"ב להגשת דוחות מס ההכנסה השנתיים שלהם. טופס 1120 משמש תאגידים להגשת דוחות מס הכנסה שנתיים. טופס 1040 משמש לדיווח על הכנסה אישית, בעוד טופס 1120 משמש לדיווח על הכנסות תאגיד.
טופס 1065 הוא טופס מס הכנסה המשמש שותפויות לדיווח על הכנסותיהן. טופס 8938 הוא טופס מס הכנסה המשמש אנשים לדיווח על הנכסים הפיננסיים הזרים שלהם. טופס 1065 משמש לדיווח על הכנסות השותפות, בעוד טופס 8938 משמש לדיווח על נכסים פיננסיים זרים של יחיד.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים