מיסוי אמריקאי – מדריך חובה להגשת דיווחים ובקשות להחזרי מס

די בצמד המילים "מס הכנסה" בכדי לעורר במרבית האנשים תחושת חשש ודאגה מפני ההתמודדות – הסבוכה מטבעה – עם רשויות המס. כך, המחשבה לבדה על הצורך בהגשת דיווח מס מפורט ומחייב משפטית, יש בה בכדי להעלות אגלי זיעה על פרצופו של כל פלוני אלמוני.הדברים נכונים ביתר שאת בכל הנוגע להתמודדות עם רשויות המס האמריקאיות: שיטת המיסוי הייחודית, ריבוי הטפסים , מורכבות ההליכים והאכיפה הנוקשה – כולן מעלות את רף הבלבול והלחץ. במדריך הבא נשתדל לעשות סדר בדברים – מי חייב בדיווח? מה צריך לכלול הדיווח? מהם מועדי הדיווח? מהן הסנקציות החלות על נעדרי דיווח? ומי יכול דווקא להפיק תועלת מהדיווח?

 

מי חייב בדיווח?

ראשית,נדגיש כי יש להבחין בין חובת דיווח ההכנסה לבין לחובת תשלום מס ההכנסה: חובת הדיווח חלה באופן עצמאי ובלתי תלוי, כך שגם נישום שאינו חייב בתשלום מס, צריך להגיש דוח מס הכנסה מלא.

תחולתה של חובת הדיווח הנ"ל הינה רחבה ביותר.  בניגוד למרבית מדינות העולם המחייבות דיווח ע"פ קריטריון של תושבות וכן אופי הפעילות הכלכלית, שיטת המיסוי האמריקאית הינה פרסונאלית, ואינה מבחינה בין שכירים לעצמאים.  כך, מבחינה מיסוית אין משמעות למגורים בתוך תחומי ארצות הברית: כל אזרח אמריקאי או תושב קבע (מחזיק בגרין קארד) – אף אם אינם חיים בארצות הברית ואף אם מעולם לא ביקרו בה, חייבים בהינתן תנאים שיפורטו להלן, בדיווח מס הכנסה לרשויות.

לא זו בלבד, אלא שגם מי שאינם אזרחי ארצות הברית  או תושבי קבע, חייבים בדיווח לרשויות המס במידה ויש להם מקור הכנסה כשלהו בתחומה – ישיר או עקיף.

אזרחי ארצות הברית ומחזיקי גרין קארד, עשויים לחוב, בתנאים מסוימים, בחובת דיווח נוספת – דיווח על חשבונות זרים בבעלותם (הבלעדית או המשותפת).

מיסוי אמריקאי - מדריך חובה להגשת דיווחים ובקשות להחזרי מס
מיסוי אמריקאי – מדריך חובה להגשת דיווחים ובקשות להחזרי מס

תחולת שיטת המיסוי האמריקאית

אזרחים אמריקאים - בעלי אזרחות אמריקאית, בין אם מתגוררים בארה'ב ובין אם לאו. מחזיקי גרין קארד - בעלי מעמד תושבות קבע [מחזיקי גרין קארד]. אזרחים זרים - אזרחי מדינות זרות בעלי פעילות עסקית כלשהי בארה'ב ובכלל זה: השקעת נדל'ן, הקמת חברה ועוד.

 

מה כוללת חובת הדיווח?

כפי שראינו, חובה זו הינה בעלת יריעה רחבה עד מאוד, ואולם, כל אחד מהנישומים שתוארו לעיל, חייב בחובת דיווח שונה:

  • בעלי אזרחות אמריקאית והמחזיקים בגרין קארד: חייבים במילוי דוח מס הכנסה באמצעות טופס 1040. כן, נישומים אלו עשויים להיות חייבים בנוסף בהגשת דוח FBAR – דיווח על חשבונות זרים.
  • אזרחי מדינות זרות בעלי פעילות עסקית בארצות הברית חייבים בהגשת דוח מס הכנסה באמצעות טופס 1040NR.

נפרט להלן לגבי משמעותו של כל אחד מהדוחות הנ"ל.

 

דוח מס הכנסה – טופס 1040

ע"פ חוקי המיסוי האמריקאיים, כל אזרח אמריקאי או תושב קבע המחזיק בגרין קארד ואשר עובר את סף ההכנסה השנתית הקבועה בחוק,  חייב בהגשת דוח מס הכנסה.

ככל שמדובר בעצמאים, הרי שכל הכנסה מעל ל 400$ מקימה לנישום חובת דיווח. ואולם, ככל שמדובר בשכירים, שיטת המיסוי קובעת ספי הכנסה שונים המקימים חובת דיווח, והכל בהתחשב בסטאטוס האישי של המדווח.

כך, השיטה מבחינה בין רווקים (כולל אלמנים וגרושים ללא ילדים), נשואים המדווחים יחד, נשואים המדווחים בנפרד, ראשי משקי בית (יחידים התומכים בתלויים), ואלמנים עם ילדים בשנתיים הראשונות לפטירת בן זוגם. ככלל, השיטה מקלה (כלומר קובעת ספים גבוהים יותר לתחולת החובה), על נשואים המדווחים יחד, ראשי משקי בית, אלמנים עם ילדים בשנים הראשונות לאחר מות בן זוגם וכן קובעת הקלות גם מעל לגיל 65 ולעיוורים. עם כל היתר – השיטה מחמירה באופן יחסי וקובעת סיפים נמוכים יותר.

בטבלה שלהלן יוצגו בקיצור ספי ההכנסה, ואולם בשל מורכבות כללי הדיווח נמליץ להתייעץ באופן פרטני עם בעל מקצוע:

רווקים - 12,000$. נשואים המגישים יחד - 24,400$. נשואים המגישים בנפרד - 5$. ראשי משקי בית - 18,350$. אלמנים - 24,400$.

אם כן, ככל שהכנסתו השנתית של הפרט עולה על סיפים אלו, הרי שקמה לו חובת דיווח למס ההכנסה. דוח מס זה יוגש לרשות המיסים האמריקאית (IRA), באמצעות טופס 1040.

הטופס כולל, מעבר לפרטים אישיים כליים ופרטים בנוגע לסטאטוס ומעמד, דיווח הכנסות כולל. על הנישום לדווח על כלל מקורות הכנסותיו – אקטיביות או פסיביות – בין אם הופקו בארצות הברית או מחוצה לה. ובכלל זה: הכנסה משכר עבודה, קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה, הכנסות מעסקים פרטיים, דיבידנדים, ריביות וכו'. כן, הטופס כולל פרטים בנוגע לניכויי מס אפשריים, וחלק  אינפורמטיבי שמטרתו גילוי מידע בנוגע לישויות משפטיות נפרדות הנמצאות בבעלות מגיש הדוח.

 

דיווח על חשבונות זרים –  FBAR

במאמץ לנטר אחר הפעילות הכלכלית של אזרחיה מחוץ לגבולות המדינה, החילה ארצות הברית חובת דיווח נוספת על אזרחיה – חובת הדיווח על חשבונות זרים. בניגוד לחובת הדיווח למס ההכנסה – חובה התלויה בעמידה בספי ההכנסה שתוארו לעיל, חובת דיווח זו תקום בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  1. ישות אמריקאית: אזרח אמריקאי / מחזיק בגרין קארד / חברה או שותפות או עסק עצמאי שהוקמו בתוך ארצות הברית או תחת חוקי ארצות הברית.
  2. סך כל החשבונות הפיננסים בהם מחזיקה אותה ישות בבעלות/שותפות או שהינה מורשת חתימה בהם, עולה על 10,000 דולר בנקודת זמן כלשהי במהלך אותה שנת מס.

לעניין זה, חשבונות פיננסים: חשבונות עובר ושב, פיקדונות וחסכונות, קרנות פנסיה, תיקי ניירות ערך, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון.

כך לדוגמא, אזרח ישראלי המתגורר בישראל ושהינו בעל גרין קארד יידרש לדווח במסגרת דוח FBAR למשרד האוצר האמריקאי על חשבונות העובר ושב אשר הוא מחזיק בישראל, וזאת במידה ושווי החשבונות עלה במהלך שנת המס על 10,000 דולרים. אותו אזרח ישראלי, יצטרך להגיש במקביל לרשויות המס האמריקאיות, דוח מס הכנסה באמצעות טופס 1040 ובו יפרט את כלל הכנסותיו.

יוער כי ארצות הברית חתומה עם מספר מדינות, ביניהן ישראל, על הסכם שיתוף מידע, במסגרתו רשות המיסים הישראלית מדווחת לרשות המיסים האמריקאית (תוך שהיא נעזרת בתאגידים הבנקאים הפועלים בארץ), על אזרחים אמריקאים ו/או המחזיקים בגרין קארד אשר הינם בעלי חשבונות בישראל. בהתחשב בשיתוף המידע, העדר דיווח או דיווח ל מדויק – עשוי לגרור סנקציות חמורות.

 

דיווח מס הכנסה פדראלי לאזרחים זרים – 1040NR

בניגוד לאזרחי ארצות הברית ולמחזיקי גרין קארד המדווחים על הכנסותיהם באמצעות טופס 1040, אזרחים זרים אשר הינם בעלי פעילות פיננסית כלשהי בארצות הברית, נדרשים לדווח לרשויות המס על הכנסותיהם באמצעות טופס 1040NR. טופס זה, אף הוא מצריך דיווח גורף על הכנסות בתחומי ארצות הברית- בין אם הכנסות אקטיביות (לדוגמא – דמי שכירות על נדל"ן בארצות הברית או הכנסות עסק עצמאי בתחומי המדינה), ובין אם הכנסות פסיביות (לדוגמא – דיבידנדים).

ישות אמריקאית - אזרח, מחזיק בגרין קארד, חברה או שותפות או עסק אמצעי שהוקמו תחת חוקי ארצות הברית - דוח מס הכנסה: דיווח לרשויות המס על הכנסות כלל עולמיות באמצעות טופס 1040 + דיווח על חשבונות זרים. אזרחים זרים בעלי פעילות פיננסית בתחומי ארצות הברית - דוח מס הכנסה: דיווח לרשויות המס על הכנסות שהופקו בתחומי ארצות הברית באמצעות טופס 1040NR.

מיסוי אמריקאי – מועד הדיווח

על אזרחים אמריקאים או מחזיקי גרין קארד להגיש את דוחות מס ההכנסה באמצעות טופס 1040 עד ליום 15.4 בשנה העוקבת. ככל שמדובר באזרחים או מחזיקי גרין קארד אשר אינם מתגוררים בארצות הברית, הרי שניתנת הארכה אוטומטית להגשת הדוח, כך שניתן להגישו עד ליום 15.6. בשני המקרים, ניתן להגיש בקשת ארכה באמצעות מילוי טופס 4868. ככל שתתקבל הבקשה הרי שתינתן ארכה עד ליום 15.10.

יחידים אשר אינם אזרחים אמריקאים אך בעלי פעילות פיננסית בתחומי ארצות הברית, יגישו באמצעות טופס 1040NR את דוח מס ההכנסה שלהם עד ליום 15.6. בהינתן הגשת בקשה מיוחדת, יש ותינתן ארכה עד ליום 15.12.

חברות ידווחו על הכנסותיהן על פי רוב ליום 15.3, ובהינתן ארכה מיוחדת עד ליום 15.10.

הגשת דיווחים על קיומם של חשבונות זרים במסגרת FBAR מסונכרנת להגשת דוחות המס, כך שיש להגישה עד ליום 15.4, ובהינתן ארכה מיוחדת עד ליום 15.10.

1040-אזרחים המתגוררים בארה'ב: ינואר - תחילת שנת המס העוקבת. 15 באפריל - מועד ההגשה המקורי . 15 באוקטובר - מועד הגשה לאחר מתן ארכה. 1040-אזרחים שאינם מתגוררים בארה'ב: ינואר - תחילת שנת המס העוקבת. 15 ביוני - מועד הגשה לאחר ארכה אוטומטית. 15 באוקטובר - מועד הגשה לאחר מתן ארכה. 1040NR: ינואר - תחילת שנת המס העוקבת. 15 ביוני - מועד ההגשה המקורי. 15 בדצמבר - מועד הגשה לאחר מתן ארכה. FBAR: ינואר - תחילת שנת המס העוקבת. 15 באפריל - מועד ההגשה המקורי. 15 באוקטובר - מועד הגשה לאחר מתן ארכה.

 

האם משמעות הדיווח המקביל בארצות הברית הינה כפל מס?

לא.

ראשית, לאור העובדה ששיטת המיסוי כוללת מערכת ניכויים וזיכויים מפותחת הרי שאין הכרח כי תקום חבות בתשלום מס. כך, קיימת מערכת ניכויים סטנדרטית ואף מערכת ניכויים פרטנית המתייחסת לנסיבות ספציפיות. מילוי טפסי דוח המס, מתייחס כמובן לניכויים אלו.

שנית, בכדי להימנע ממצב בו נישומים יחויבו במס הכנסה מלא בעבור אותה ההכנסה בשתי מדינות שונות, מדינת ישראל חתמה עם ארצות הברית על אמנה למניעת כפל מס. משמעות הדבר היא כי מס ששולם במדינה אחת, יקוזז במס החייב על אותה הכנסה במדינה השנייה. ככל שהמס ששולם מדינה אחת יהיה נמוך יותר מהמס החייב במדינה השנייה, יצטרך הנישום להשלים ולשלם את הפער במדינה השנייה. ככל שהמס ששולם יהיה גבוה יותר מהמס במדינה השנייה, יוכל הנישום לקבל זיכוי מס עודף אשר יוכל להיות מועבר לשנה אחורה ועד עשר שנים קדימה.

 

מי זכאי להחזרי מס?

מעבר לניכויי מס, הרי ששיטת המיסוי האמריקאית מאפשרת גם קבלת החזרי מס אפילו, וזאת אף הנישום לא היה חייב בתשלום מס בעבור אותה השנה. זיכויי המס העיקריים  הינם זיכוי מס עבור ילדים, זיכוי מס עבור לימודים אקדמיים וזיכוי מס בעבור הכנסה נמוכה. כך, יתכן לדוגמא כי אזרח ישראלי בעל אזרחות אמריקאית נוספת, יהיה חייב בהגשת דוח למס הכנסה ולמשרד האוצר, ואפילו שלא לא יחויב בתשלום מס הכנסה – יהיה זכאי לקבלת זיכוי מס בעבור ילדיו.

 

זיכוי מס עבור ילדים

אזרחים אמריקאים שילדיהם מחזיקים אף הם באזרחות אמריקאית, עשויים להיות זכאים להחזר מס בגובה של עד 1,000 דולר לכל ילד, בהתאם לרמת הכנסתם.

 

זיכוי מס עבור לימודים אקדמאים

אזרחים אמריקאים זכאים לקבל החזר מס בגובה של עד 1,000 דולר בשנה בעבור הוצאות לימוד תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר, והכל בתלות בגילם וברמת הכנסתם.

 

זיכוי מס עבור הכנסה נמוכה

אזרחים אמריקאים, אשר חיו בחצי השנה האחרונה בארצות הברית, זכאים בתנאים מסוימים ובהתאם להכנסתם, לקבל החזר מס בעבור הכנסה נמוכה.

 

מהן הסנקציות בגין העדר דיווח?

בכדי להבטיח את דיוק הדיווח לרשויות המס ואת תשלום דמי המיסים במלואם ובמועדם, הרי שממשלת ארצות הברית הטילה סנקציות כבדות בגין אי דיווח. נתחיל בכך שחבות המיסים נושאת עימה ריבית שנתית בשיעור של כ-6%. מעבר לכך, אי הגשת הדיווח בזמנה, גוררת קנסות בשיעור של עד 25% מחברות המס. אי דיוק בדיווח גורר אף הוא קנס, וזאת בשיעור של כ – 20% מחבות המס. בנוסף, אי תשלום מס ההכנסה במועדו גורר אף הוא כ 0.5% מחבות המס המקורית. כפי שניתן לראות כלל השיעורים האלו עלולים להתווסף יחדיו ולהגיע לסכומים אדירים. כן, בעלי חובות מס משמעותיים עלולים להיות חשופים לשלילת דרכונם האמריקאי.

גם העדר דיווח FBAR למשרד האוצר האמריקאי, גורר קנסות ועונשים כבדים – עד 10,000 דולר לחשבון. יוער כי במקרה שאזרח אמריקאי לא דיווח כיוון שלא היה מועד לחובת הדיווח, ניתן להסדיר את העדר הדיווח באמצעות שימוש בהליך גילוי מרצון.

 

סיכום

חובת דיווח המס בארצות הברית נרחבת ביותר. היא חלה גם על אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בשטחה, וגם על אזרחים זרים המפיקים הכנסה בשטחה. כללי הדיווח הינם נוקשים וסבוכים, והסנקציות החלות בגין אי עמידה בהם חמורות בהחלט. ואולם, הכרת הכללים עשויה לפשט את התהליך, ואפילו להניב רווחים.

מתלבטים אם אתם חייבים בדיווח? מסתבכים במילוי הטפסים? רוצים לבדוק האם אתם זכאים לקבל זיכויי מס? הצוות המנוסה והמקצועי שלנו ישמח לעמוד לרשותכם.

שאלות ותשובות בנושא

כל הפרטים, התאגידים והישויות המייצרים הכנסה חייבת במס בארצות הברית נדרשים לדווח על מסים למס הכנסה (IRS). חובת דיווח זו כוללת הגשת דוחות מס הכנסה, תשלום מסים המגיעים ומתן תיעוד תומך ל-IRS.
טופס 1040 הוא דו"ח מס ההכנסה הפדרלי המשמש אנשים לדיווח על הכנסתם החייבת ולחישוב חבות המס שלהם. הוא משמש לדיווח על שכר, משכורות, טיפים, ריבית, דיבידנדים, מזונות, רווחי הון, הכנסות עסקיות, הכנסות משכירות ומקורות הכנסה אחרים.
FBAR, או FinCEN Form 114, הוא טופס דיווח מס המשמש לדיווח על חשבונות פיננסיים המוחזקים במדינות זרות. הוא משמש לדיווח על חשבונות בנק זרים, חשבונות תיווך, קרנות נאמנות וחשבונות פיננסיים זרים אחרים.
טופס 1040NR הוא דוח מס ההכנסה הפדרלי עבור אזרחים זרים שנדרשים לשלם מסים בארצות הברית. הוא משמש לדיווח על שכר, משכורות, טיפים, ריבית, דיבידנדים, מזונות, רווחי הון, הכנסות עסקיות, הכנסות משכירות ומקורות הכנסה אחרים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים