מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות אישיים

רשויות המס בארה"ב נמנות עם המסודרות ביותר בעולם וכל אזרח אמריקאי באשר הוא, חייב להגיש דוחות מס בארה"ב בכל שנה. אי הגשת דוחות אישיים כאמור, עלולה לגרום לנקיטת סנקציות, עד כדי העמדת הנישום לדין. לכן בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות אישיים.

מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב  – מתי דוחות אישיים בארה"ב מוגשים?

כאמור, כל אזרח אמריקאי או בעל גרין קארד, חייב בהגשת דו"ח לרשויות המס מדי שנה. על פי החוק, דיווחי מס בארה"ב חייבים להיות מוגשים עד לתאריך 15.04 בשנה העוקבת לשנת המס שאליה מתייחס הדו"ח.

דיווח מס לאזרחי ארה"ב אשר אינם מתגוררים בתחומי ארה"ב יכולים להיות מוגשים עד לתאריך 15.06 בשנה העוקבת לשנת המס שבה מדובר. יחד עם זרת, מאפשרות רשויות המס בארה"ב לדחות את מועד הגשת הדוחות עד לתאריך 15.10 בשנה העוקבת, עבור אזרחים פרטיים.

הדחייה איננה אוטומטית, והבקשה לדחייה אמורה להיות מוגשת בצורה מסודרת על גבי טופס 4868.להלן מועדי הגשת דיווח מס שנתי בארצות הברית הם כדלקמן: (חשוב לציין שמדובר במועדי הגשת דוחות עבור שנה קודמת):

 

סוג הנישום מועד הגשה הארכה אוטומטית אחרי בקשת הארכה אופן הגשת הדו"ח
כל אזרח ארה"ב או מי שמחזיק גרין קארד ומתגורר בארה"ב 15.04 15.10 באמצעות טופס 1040
אזרח ארה"ב או מחזיק גרין קארד שאיננו מתגורר בארה"ב 15.04 15.06 15.10 באמצעות טופס 1040
יחידים שאינם אזרחי ארה"ב אבל יש להם פעילות פיננסית בתחומי ארה"ב 15.06 15.12 באמצעות טופס 1040NR
חברות 15.03 15.10
דיווח על קיומם של חשבונות זרים 15.04 15.10

שיטת המס ליחידים בארה"ב ובישראל – הדומה והשונה

גביית מס הכנסה בארה"ב, בדומה למה שנהוג בישראל, היא פרוגרסיבית. יחד עם זאת, יש הבדלים משמעותיים מאד בהתייחסות של רשויות המס לסוג הנישום ולסטאטוס האישי שלו. הסטטוסים האישיים של אזרחי ארה"ב הם כדלקמן: יחיד, נשוי, נשוי המגיש דוחות בנפרד, ראש משק בית ואלמן. עבור כל אחד מהסטטוסים כאמור לעיל, המיסוי עשוי להיות שונה.

זאת, במטרה להתחשב בקשיים הניצבים בפני בעלי סטטוסים מסוימים ולהותיר בידם הכנסה פנויה גבוהה יותר. הבדל משמעותי מאד בין שיטות המס בישראל ובארה"ב נוגע למס השולי. בישראל, המס השולי עלול להגיע לכדי 47% מההכנסה. בארה"ב, המס השולי המרבי הינו 37%.

מאידך, ההכנסה המדווחת של אזרחי ארה"ב גוללת את כל מקורות ההכנסה, לרבות קצבאות ביטוח לאומי, אשר בישראל רשויות המס מתייחסות אליהן בנפרד. רואי חשבון אמריקאיים עשויים לסייע לנישום המסתייע בהם להפחית בצורה ניכרת את תשלומי המס שהוא מעביר לרשויות המס בארה"ב.

 

מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בארצות הברית?

אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בשיטת המיסוי בין ארה"ב לבין ישראל, היא החובה החלה על כל אזרח ארה"ב ועל כל מי שמחזיק גרין קארד, להגיש דיווח מס שנתי בארצות הברית.

בישראל, הגשת המס על ידי אזרחים פרטיים איננה מחויבת המציאות. במרבית המקרים, הדיווח היחיד הקושר אזרח כל שהוא לרשויות המס הוא הדיווח של המעסיק על גובה ההכנסה, וניכוי המס התקופתי (בדרך כלל חודשי) משכר העבודה שלו.

בארצות הברית, לעומת זאת, חלה חובת דיווח לרשויות המס על כל אזרח או מי שמחזיק גרין קארד, קרי – אשרת שהייה ועבודה בארה"ב. החובה הזאת חלה גם על אזרחים או מחזיקי גרין קארד המתגוררים או שוהים מחוץ לגבולות ארה"ב. אתר מסאמריקה מביא לידיעת הגולשים את כלל המידע בדבר החייבים, מועדי ההגשה ואופן ההגשה של הדוחות השנתיים.

 

כיצד מוגשים דוחות אישיים למס הכנסה בארה"ב?

הגשת הדוחות לנציגי רשות המיסים האמריקאית יכולה להתבצע, ואכן מתבצעת בחלק ניכר מהמקרים באופן עצמאי. המשמעות היא שכלל הנישומים מקבלים את הטפסים הייעודיים, אוספים את המסמכים הרלבנטיים ומרכיבים בעצמם את הדו"ח.

יחד עם זאת, יש לא מעט מקרים שבהם בוחרים אזרחי ארצות הברית המתגוררים בה וחייבים להגיש דוחות מס בארה"ב, להסתייע באנשי מקצוע מיומנים לשם כך. איש המקצוע המייעץ חייב להכיר את חוקי המיסוי בארצות הברית ואת אופן המילוי של הטופס הרלבנטי. דיווחי מס בארה"ב אינם מסובכים כלל ועיקר, ובמיוחד אם משווים אותם לדוחות המס בישראל.

עם זאת, שלטונות המס מקפידים על מילוי נכון של הטפסים וצירוף מסמכים רבים כל האפשר להוכחת הנכונות של הדוחות. במרבית המקרים, דיווחי מס לאזרחי ארה"ב אשר מוגשים בצורה נכונה, מזכים את מי שמגיש אום בהחזרי מס, ולאו דווקא מחייבים אותו במס נוסף.

 

האם חובת דיווח פירושה גם תשלום כפל מס?

התשובה לשאלה הזאת היא לאו רבתי. על פי ההסכם הקיים בין ארה"ב לישראל, ישלם הנישום את עיקר המס במדינה שבה הוא מתגורר. אם במדינה שבה הנישום מתגורר תשלומי המס שהוא משלם הם נמוכים מאלה הנהוגים בארצות הברית על אותם רווחים, הרי שאותו נישום ישלם אך ורק את הפרשי המס.

מנגד, אם המיסים במדינת המגורים הם גבוהים מאלה המוטלים הארצות הברית, לא ישולם מס כלל ועיקר. יחד עם זאת, הדבר איננו פוטר את הנישום מחובת דיווח מס שנתי בארצות הברית. זאת, גם אם בישראל החוק איננו מחייב הגשת דוח שנתי. יועץ מס אמריקאי עשוי להפיק את הדוחות בצורה שלא תגרום לנישום לשלם מיסים מיותרים מעבר לנדרש.

 

אילו טפסים משמשים להגשת דוחות אישיים לרשויות המס בארה"ב?

בטבלה לעיל הוצגו המועדים השונים להגשת דוחות, והאפשרויות העומדות בפני הנישומים לדחיית המועדים. בטבלה הוזכרו גם הטפסים הרלבנטיים. מדובר בשני טפסים עיקריים לצורך ההגשה:

טופס 1040 הינו טופס המשמש יחידים אזר הם אזרחי ארצות הברית או מחזיקי גרין קארד. זאת, בין אם הם מתגוררים בתחומי ארצות הברית דרך קבע, ובין אם הם מתגוררים מחוץ לגבולותיה.
טופס NR1040 הטופס הזה נועד למי שהם אינם אזרחי ארצות הברית, אבל יש להם בארצות הברית פעילות פיננסית.
טופס 4868 טופס בקשת דחייה מיוחדת להגשת דוחות מס.
טופס 2W טופס ניכוי מס במקור משכר ששולם לאזרח ארצות הברית ע"י מעביד בארצות הברית. מי שמעביר את הטופס הזה הוא המעביד.

הגשת הטפסים יכולה להתבצע באופן עצמאי, או באמצעות יועצי מס אמריקאיים או רואה חשבון אמריקאי בישראל. מי שמתגורר בישראל אך חייב בהגשת דוחות בארצות הברית, עשוי להפיק תועלת מרובה מהסתייעות באנשי המקצוע הללו.

 

מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות אישיים ומקדמות למס הכנסה האמריקאי

באותה המידה שרשויות המס בארצות הברית – IRS, משיבות כספים למי ששלמו מס עודף, הן עשויות לדרוש מיחידים ומחברות מקדמות למס ההכנסה האמריקאי. מקדמות עשויות להידרש על רווחים מעסק או מעבודה, כאשר באופן קבוע לא מנוכה מההכנסה של הנישום המס הנדרש על פי חוק. מקדמות המס משולמות בכל רבעון ומתבססות על הערכת הנישום את הרווחים השנתיים הצפויים שלו. אזרח אמריקאי שיש לו עסק  רווחי בישראל, מחויב בתשלום מקדמות ועלול לספוג קנסות אם אלה לא ישולמו.

 

עם מי מתייעצים בנוגע למועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות אישיים?

אתר מסאמריקה עוסק בהרחבה במיסוי בארה"ב ובאופן היישום של חוקי המס. מי שאיננו יכול למלא את הטפסים בנדרשים בעצמו, או מי שהוא בעל עסק וחייב שההתחשבנות תהיה מדויקת, יכול להסתייע בשירותיו הטובים של רואה חשבון אמריקאי מיומן.

מועדי דיווח לרשויות המס בארה''ב – דוחות אישיים
מועדי דיווח לרשויות המס בארה"ב – דוחות אישיים

שאלות ותשובות בנושא

בארצות הברית, אנשים שמרוויחים יותר מסף ההגשה השנתי חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.
דוחות אישיים נשלחים לרשות המסים האמריקאית (IRS) באמצעות טפסים כגון טופס 1040, 1040-EZ או 1040-A.
דוחות אישיים מגיעים בדרך כלל ל-IRS עד ה-15 באפריל של השנה שלאחר מכן. עם זאת, משלמי מסים יכולים לבקש הארכה עד 15 באוקטובר במידת הצורך.
לא, חובת הדיווח אין פירושה תשלום כפל מס. מערכת המס בארה"ב נועדה להבטיח שמשלמי המסים ישלמו רק את הסכום הנכון של המסים שהם חייבים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים