ההבדלים בין שיעורי המס בישראל לעומת שיעורי המס בארצות הברית

על אף הסברה הרווחת, שיטת המיסוי בכל מדינה ומדינה הינה שונה בתכלית. כך, גם שיטת המיסוי האמריקאית והישראלית נבחנות זו מזו. עבור אנשים רבים קיימת חשיבות להכרת ההבדלים האלו – בין אם הם בעלי אזרחות כפולה, ובין אם הם שוקלים להשקיע בארצות הברית. במאמר זה נציג את ההבדלים בין שיעורי המס בישראל לעומת שיעורי המס בארצות הברית.

 

ההבדלים המרכזיים

חובת דיווח מס הכנסה

בעוד חובת הדיווח בארצות הברית הינה רחבת היקף וחלה גם על אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בארצות הברית, וגם על אזרחים זרים המשקיעים בארצות הברית  – מבלי להבחין בין עצמאיים לשכירים, חובת הדיווח הישראלית שמורה לעצמאיים (שאינם עונים על גדר עוסק פטור, ולמעט שכירים העונים על תנאים ספציפיים). מכל מקום, בעוד חובת הדיווח בארצות הברית הינה כמעט וגורפת, חובת הדיווח בישראל חלה על נישומים מסוימים בלבד.

הטלת חובת דיווח גורפת הינה בעלת משמעות, ולו בשל העלויות הכרוכות בבירוקרטיית מילוי הדוח והגשתו.

 

שיעור מס ההכנסה החלים על יחידים

הן בישראל והן בארצות הברית שיטת המיסוי הינה פרוגרסיבית – מנגנון הממסה את היחיד על פי הכנסותיו, בעל הכנסה נמוכה ימוסה בשיעור נמוך, ואילו בעל הכנסה גבוהה ימוסה בשיעור גבוה יותר. כך, בשתי שיטות המיסוי קיימות מדרגות מס על פי הכנסה. ואולם שיעורי המס משתנים.

ראשית, בעוד ששיעורי המס בישראל הינם קבועים ולא קשורים לסטאטוס האישי של הנישום, שיעורי המס בארצות הברית קשורים לסטאטוס זה באופן ישיר. שיטת המיסוי האמריקאית מבחינה בין כמה סטאטוסים אישיים.

סטטוסים אישיים לפי שיטת המיסוי האמריקאית

  • יחיד (רווק או גרוש / אלמן ללא ילדים)
  • נשואים המגישים ביחד
  • נשוי המגיש בנפרד
  • ראש משק בית
  • אלמן מוכר

בעבור כל סטאטוס קובעת שיטת המיסוי האמריקאית שיעורי מס שונים התלויים בהכנסת הפרטים. השיעורים משתנים מתוך התחשבות במשמעות הסטאטוס האישי, כך שיעור המס שיחול על יחיד יהיה גבוה יותר מזה שחל על ראש משק בית, מתוך התחשבות בעובדה שראש משק הבית הינו תומך בתלויים החיים עימו.

ככלל, בעוד ששיעורי המס השולי בארצות הברית נעים בין 10-37%, שיעורי המס השולי בישראל נעים בין 10-47%.

 

שיעורי מס חברות

הן בארצות הברית והן בישראל שיטת מיסוי החברות הינה דו שלבית: מיסוי הכנסתה של החברה בשיעור מס חברות, ומיסוי הכנסת בעל המניות בעת חלוקת דיבידנד. ואולם, בעוד ששיעור מס ההכנסה בישראל על חברות עומד על שיעור של 23% ועל חלוקת דיבידנד 25% (חלוקת דיבידנד לבעל שליטה – 30%), שיעור מס החברות בארצות הברית נמוך יותר ועומד על 21% בלבד. בדומה, מיסוי הדיבידנד יעשה על פי שיעור המס השולי החל על היחיד מקבל הדיבידנד.

 

שיעורי המס על ריבית

מרבית מהחזרי הריביות בארצות הברית פטורים ממס, אילו בישראל החזרי ריבית נחשבים הכנסה לכל דבר ועניין וממוסים בשיעור קבוע של 15%. החזרי ריבית שאינם פטורים ממס ממוסים בשיעור של המס השולי החל על היחיד.

 

פנסיה, דמי השתלמות וקופות גמל

בארצות הברית משיכת דמי השתלמות פנסיה או קופת גמל נחשבת להכנסה לכל דבר ועניין וממוסה על פי שיעור המס השולי החל על הנישום. לעומת זאת, בישראל משיכת דמי השתלמות פנסיה או קופת גמל פטורה על פי רוב באופן מלא או חלקי. יוער כי הפקדות המעסיק לדמי השתלמות, פנסיה או קופות גמל בישראל אינן ממוסות, וזאת בניגוד לארצות הברית שם גם הכנסות אלו ממוסות.

 

עסקאות בנדל"ן

בעת מכירת נדל"ן, יכול הנישום בארצות הברית ליהנות ממיסוי רווח ההון בשיעורים נמוכים בהתאם למס השולי המתאים. זאת ועוד,  ככל שהמכירה התבצעה לאחר שנה שלמה בה הנישום החזיק את הנכס, מרכיב הפחת ימוסה בשיעור של 25%, ואילו מרכיב רווח ההון ימוסה בשיעור של כ- 15%. בישראל, לא קיימת ההבחנה הנ"ל, ואין חשיבות למשך הזמן בו הוחזק הנכס.

הכנסות שוטפות מנדל"ן, קרי הכנסות משכירות, אשר יסווגו כהכנסות מעסק ימוסו בהתאם לשיעור המס השולי החל על נישום או בהתאם לשיעורי מס חברות (ככל ומדובר בחברה). המיסוי יחול על כל סכום השכירות. לעומת זאת, בישראל דמי שכירות עד לסכום של 5,070 יהיו פטורים ממס, ומס יחול על כל סכום שהוא מעל לסכום זה.

 

מיסוי הכנסות פסיביות

אזרחים אמריקאים בעלי הכנסה משמעותית כפי הקבוע בחוק,  מעבר למס ההכנסה החל עליהם במס נוסף – מס יסף (NIIT – Net Investment Income Tax) בשיעור של 3.8% על הכנסותיהם מהשקעות פסיביות (הכנסות מדיבידנד, הכנסות מריבית דינה פטורה, הכנסות מתמלוגים, הכנסות משכירות וכו'). המדובר הוא במס ייחודי לארצות הברית אשר הוטל לכתחילה בכדי לממן את רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה.

 

מיסוי רעיוני

מיסים ייחודיים נוספים לשיטת המיסוי האמריקאי הינם מיסים רעיונים שהוטלו במסגרת רפורמת המס של שנת 2018. המיסים מוטלים על תאגידים אמריקאים המחזיקים בחברות זרות בשיעור של יותר מ – 10% החזקה, ומוחלים על הרווחים של חברות זרות אלו:

 

מס על רווחים עודפים

מס חד פעמי על רווחים עודפים בשיעור של כ- 15.5% מזומנים ומס בשיעור 8% מרווחים אחרים.

 

מס נוסף על הכנסות ורכוש

מס נוסף בשיעור של 10.5% משווי ההכנסות של החברה הזרה בניכוי הוצאות ו -10% משווי הרכוש הקבוע.

 

שיעורי מס עיזבון

שיעורי המס העיזבון בארצות הברית הינם מהגבוהים בעולם. עיזבונות של אזרחים אמריקאים פטורים מתשלום מס עיזבון עד לסכום של 11.2 מיליון דולרים. לעומת זאת, עיזבונות של אזרחים זרים המוחזקים בארצות הברית פטורים מתשלום המס עד לסכום של 60 אלף דולרים בלבד, ושיעור המס שיחול עליהם עומד על 35%. בישראל, לא חל עיזבון אלא במקרים ייחודיים.

 

סיכום

עיננו הרואות כי שיטת המיסוי הישראלית ושיטת המיסוי האמריקאית, על אף דמיון בעקרונות מסוימים הינן שונות בתכלית. משכך, קיימת חשיבות מרבית להכרה יסודית של שתי השיטות, באופן שיאפשר לתכנן מס בצורה מיטבית ולקבל החלטות מושכלות. צוות המומחים של MasAmerica בקיא בכללי המיסוי של שתי השיטות וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

ההבדלים בין שיעורי המס בישראל לעומת שיעורי המס בארצות הברית
ההבדלים בין שיעורי המס בישראל לעומת שיעורי המס בארצות הברית

שאלות ותשובות בנושא

ההבדל העיקרי בין המס הישראלי למס בארה"ב הוא שבישראל יש מערכת מס ערך מוסף (מע"מ), בעוד שבארה"ב מסים הכנסה בשיעורים פרוגרסיביים.
חובת הדיווח בישראל גבוהה בהרבה מאשר בארה"ב. נישומים ישראלים חייבים לדווח על כל מקורות ההכנסה (כולל רווחי הון והכנסות זרות) וכן חייבים לדווח על כל ניכויי המס. מערכת המס בארה"ב דורשת רק משלמי המסים לדווח על הכנסות ממקורות מסוימים ועל ניכויים העומדים בקריטריונים מסוימים.
מבחינת ריבית, המס בישראל נמוך בהרבה מאשר בארה"ב. שיעור הריבית המקסימלי שניתן לגבות בישראל נקבע על ידי בנק ישראל ועומד כיום על 1.5%. בארצות הברית, שיעור הריבית המקסימלי שניתן לגבות תלוי בכמה גורמים, אך בדרך כלל הוא גבוה בהרבה מ-1.5%.
לבסוף, יש הבדל במס מקרקעין בין ישראל לארה"ב. בישראל שיעור המס על נדל"ן מבוסס על שווי הנכס, בעוד שבארה"ב שיעור המס משתנה ממדינה למדינה ומתבסס על שווי הנכס וגורמים נוספים.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים