חברה שקופה בארה"ב

ישראלים רבים מגלים בשנים האחרונות את שוק ההשקעות בארה"ב, כאשר חלקן הארי של ההשקעות שישראלים מבצעים בארצות הברית, מתבצעות דרך חברה שקופה בארה"ב, הידועה גם בתור חברת LLC. בסקירה שלפניכם נסביר מה פירוש המושג הנ"ל, האם משתלם בהיבטי מיסוי לפעול באמצעות חברות שקופות בארה"ב, עבור מי הפתרון הזה עשוי להיות כדאי, ואילו סיכוני מס כרוכים בכך.

 

מה פירוש המושג חברה שקופה בארה"ב?

חברה שקופה בארה"ב היא מושג המתייחס לחברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל) אמריקאית, או כפי שהיא נקראת בשפה האנגלית: חברת LLC – ראשי תיבות של Limited Liability Company. באמצעות חברות שקופות בארה"ב, ניתן לבצע השקעה בנכסים אמריקאיים, כאשר מעמדה המשפטי של החברה השקופה, בדומה למעמדה של כל חברה בארה"ב, מקנה הגנה לבעלי המניות.

עם זאת, להבדיל מחברות רגילות בארה"ב, חברות מסוג זה נחשבות שקופות מבחינת תקנות המיסוי הפדרלי בארצות הברית, וזאת בכפוף למשטר המס התקף בארה"ב, למעט מקרים שבהם הוחלט אחרת.

 

ההבדל בין חברה שקופה בארה"ב לחברה אטומה בישראל

ככלל, כאשר משקיע מחליט להתמסות במעמד של חברה בע"מ בארה"ב, משמעות הדבר הינה שהכנסות החברה תיוחסנה לבעלי הזכויות החברה (כלומר, לשותפים בה). בהתאם לכך, השותפים בחברה הם מי שידרשו לשאת באופן ישיר במס על הכנסות החברה. אולם בארצות הברית קיימת פסיקה שעל פיה בתנאים מסוימים, שותפים זרים שאינם אזרחי ארה"ב אשר מחזיקים בחברה בע"מ בארצות הברית, עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס.

זאת בשונה מחוקי המס בישראל, אשר קובעים כי חברות LLC ממוסות בתור ישות "אטומה" מבחינה מיסויית. כלומר בחברה בע"מ בישראל חבות המס הנגזרת מהכנסות החברה והוצאותיה, אינה  מוטלת על השותפים בעלי הזכויות בחברה כפרטים, אלא על החברה עצמה.

היתרון בהתמסות במעמד חברה שקופה בארה"ב

כאשר נישומים בוחרים להתמסות במסגרת חברה שקופה בארצות הברית, הדבר מוביל לכך שההכנסות וההוצאות של חברת ה- LLC מיוחסות לנישומים השותפים בה. כתוצאה מכך, ניתן למנוע כפילות במס ולהנות מזיכוי במיסי החוץ. יחד עם זאת, תנאי הסף לכך הינו שהמס המשולם מחוץ לישראל ישולם דרך אותו מקור המייצר את ההכנסה שמקימה חבות מס בארץ.

 

האם משתלם בהיבטי מיסוי לפעול באמצעות חברות שקופות בארה"ב

למרות כל האמור לעיל, וחרף האטרקטיביות לכאורה בביצוע השקעות בארה"ב באמצעות חברות שקופות, ההתייחסות של רשות המיסים בישראל לנושא של מיסוי חברות LLC והשותפים בהן, היא מורכבת, אינה ברורה כל צרכה, ולפיכך עלולה להכניס את בעלי הזכויות בחברה למלכוד מבחינה מיסויית, שמוטב להיזהר ממנו. הסיבה לכך הינה שמבחינת חוקי המס בישראל, עדיין לא ברור אם מעמדה של חברה בע"מ אמריקאית נותר שקוף בכל תרחיש.

מאחר והשוני בסיווג של חברות בע"מ בארה"ב וישראל עלול להוביל לכפילות מס, בעקבות אי התרת הזיכוי במיסים שמשולמים בארה"ב לאלו שחלים בישראל, רשות המיסים הישראלית פרסמה חוזר שנקרא "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב – LLC".

 

מה קובע החוזר בנושא זיכוי ממס זר לתושבי ישראל בעלי זכויות בחברת LLC אמריקאית?

חוזר זה שפרסם מס הכנסה הישראלי, מעמיד לרשות המשקיעים הישראלים הפועלים באמצעות חברה שקופה באמריקה, שני פתרונות אפשריים למניעת כפל במיסים:

  1. סיווג של חברת ה – LLC בתור חברה "אטומה" גם בארה"ב וגם בארץ בישראל. פתרון זה מונע מראש בעיה של כפילות במס, מאחר וההתייחסות של שתי המדינות ל – LLC היא זהה.
  2. סיווג של חברת ה – LLC בתור חברה שקופה בארה"ב ובישראל כאחד.

 

ההשלכות בהיבטי מיסוי של הגדרת חברות בתור חברה שקופה בארה"ב ואטומה בישראל

הפסיקה בארץ קבעה כי לשותפים ישראלים בחברת LLC אמריקאית המסווגת בתור חברה שקופה בארה"ב, אך בארץ נותר מעמדה כשל חברה אטומה מבחינה מיסויית, לא תתאפשר קבלת זיכוי במס חברות בישראל בגין המס שנדרשו לשלם על הדיבידנדים מהחברה בארה"ב.

יתרה מכך, במידה והנישומים לא בוחרים באופן יזום את סיווג חברת ה – LLC בארץ, מעמדה המיסויי בישראל יהיה באופן אוטומטי כשל חברה אטומה לצרכי מס – מה שאומר שהדיבידנדים שיחולקו ממנה לבעלי הזכויות בה, יחשבו כהכנסה מדיבידנד ולא בתור הכנסה עסקית.

 

איך הפיכת חברת LLC לשקופה בארה"ב תשפיע על גביית המס בישראל?

נישום שיבחר להפוך את החברה שלו בארה"ב לחברה שקופה, יהיה חייב בתשלום מס שוטף בארץ בגין הכנסותיה של חברת ה – LLC שבבעלותו. ההכנסות יוכרו בשנת המס שבה הן נוצרו, ולא במועד בו הדיבידנד חולק בפועל. הכנסות אלו יחויבו במס בארץ על פי הסיווג של מקור ההכנסה – בהתאם לדיווח בארצות הברית.

נישום שבחר להשקיף את חברת ה – LLC שלו בארה"ב, לא יהיה מוגן מפני כפילות בחבות המס, בהתאם לאמנה בין ישראל לארצות הברית למניעה של כפל מס. זאת ומאחר וחברת LLC שאינה מוכרת כחברה לצרכי מס בארה"ב, ונמצאת בבעלותו של אזרח זר שאינו תושב ארה"ב, אינה נחשבת כחברה תושבת ארה"ב, כך שההוראות באמנה אינן תקפות לגביה.

 

אילו סיכוני מס כרוכים בהשקפת חברות LLC?

למרות שכאמור, ישנם יתרונות מסוימים להפיכת חברה אמריקאית לחברה שקופה, מהלך כזה טומן בחובו גם סיכונים בהיבטי מיסוי, שחשוב לתת עליהם את הדעת מבעוד מועד.

להלן מספר סוגיות מיסוי שמן הראוי לבחון באמצעות חברה המספרת שירותי ייעוץ מס אמריקאי לישראלים, לפני שמחליטים להשקיף את חברת ה – LLC:

  1. מה יעלה בגורל ההפסדים של חברת ה – LLC שהושקפה?
  2. האם לבעלי המניות בחברה שהושקפה שמורה הזכות להנות מהקלות מס ליחידים בהקשרים אחרים?
  3. כיצד יסווגו בארץ השקעות של חברת ה – LLC בחברות בנות או נכדות, המסווגות כחברה שקופה בארה"ב בפני עצמן?
  4. האם חברת ה – LLC מספקת הגנה מפני מס עיזבון עבור זרים בארצות הברית?

 

זהו כמובן רק אפס קצה של מגוון הסוגיות הנוגעות לסיכוני המס ומלכודות המס שהפיכת LLC לחברה שקופה עלולה לגרור. אולם בהקשר זה חשוב גם לזכור את הסוגיה של מיסוי לבעלי שליטה בחברה נשלטת זרה (Controlled Foreign Corporation).

 

עבור מי פתיחת חברה שקופה בארה"ב עשויה להיות כדאית?

בהינתן ההנחיות בחוזר מס הכנסה בדבר "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב – LLC",  פתיחת חברה שקופה בארה"ב עשויה להיות כדאית עבור נישום שהוא בעל הזכויות היחיד בחברת LLC. ההמלצה במקרה כזה היא לבצע השקפה של חברת ה – LLC האמריקאית כבר מהדיווח הראשון על ההכנסות שלה.

יחד עם זאת, לנוכח עמדת רשות המיסים הישראלית לצד הסיכונים המיסויים אשר כרוכים בהשקפת חברות LLC, לא אחת מתברר כי הפיכת החברה לחברה שקופה לצרכי מס בארה"ב – אינה כדאית לישראלים.

 

עם מי ניתן להתייעץ לגבי הפיכה לחברה שקופה בארצות הברית?

במידה ואתם שוקלים להפוך חברת LLC לחברה שקופה בארצות הברית, חשוב מאוד לפנות להתייעצות עם יועצי מס ורואי חשבון אמריקאיים מיומנים בעלי ניסיון עשיר בייעוץ מס למשקיעים בשוק האמריקאים. צרו קשר כעת ונשמח לעזור.

חברה שקופה בארה"ב
חברה שקופה בארה"ב

שאלות ותשובות בנושא

חברה שקופה בארה"ב היא חברה פתוחה ואחראית לבעלי המניות ולבעלי העניין שלה אשר מספקת חשיפה מלאה של מידע פיננסי ותפעולי. הדבר מאפשר תקשורת ושיתוף פעולה רב יותר בין החברה לבעלי העניין השונים שלה, כמו גם מסייע להבטיח שהחברה עומדת בתקנות הממשלה.
חברה אטומה בישראל נבדלת מחברה שקופה בארה"ב בכך שאינה מספקת גילוי מלא של מידע פיננסי ותפעולי, ובדרך כלל אינה פתוחה ואחראית לבעלי העניין שלה. חוסר השקיפות מביא לרוב לכך שהחברה פועלת בצורה פחות יעילה וחסכונית, כמו גם חשופה לסוגיות משפטיות אפשריות.
פתיחת חברה שקופה בארה"ב עשויה להיות כדאית למי שרוצה להבטיח עמידה בתקנות ממשלתיות, להגביר את התקשורת ושיתוף הפעולה עם בעלי העניין, ולהשיג יתרון תחרותי על ידי הפחתת עלויות והגברת היעילות.
מי שמעוניין להפוך לחברה שקופה בארצות הברית יכול להתייעץ עם אנשי מקצוע משפטיים, רואי חשבון ויועצים עסקיים כדי לוודא שהם עומדים בכל החוקים והתקנות החלים. הם יכולים גם להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום יחסי הציבור והשיווק כדי להבטיח שהם מסוגלים להעביר ביעילות את השקיפות שלהם לבעלי עניין.

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי. מומלץ להתייעץ עם הצוות של מסאמריקה לפני כל פעולה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי, דוברי אנגלית ועברית בצורה שוטפת, וכולל עורכי דין ורואי חשבון בעלי רישיונות אמריקאים.

לייעוץ בנושאי מס אמריקאי
צרו קשר עכשיו

תוכן עניינים
מאמרים רלוונטיים נוספים